Ny studie om svenska börsbolags arbete mot sexuell exploatering

Människohandel är en global utmaning och en akut människorättsfråga, som idag inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Företag i olika branscher kan här spela en avgörande roll genom att strypa tillgången på produkter som idag används av sexindustrin. Företag vill inte heller associeras med sexhandeln.  En positiv ingång är att företag genom anpassade åtgärder kan bidra till FN:s hållbarhetsmål inom jämställdhet, människohandel och sexuellt utnyttjande delmål 5.2.

Ny studie visar stort behov av åtgärder och kunskap i traffickingfrågor
RealStars har under våren 2019 tagit ett stort steg framåt då vi har genomfört en studie bland svenska börsföretag om hur de arbetar för att motverka sexuell exploatering kopplat till affärsverksamheten och tjänsteresor.  Genom att sprida resultatet av studien hoppas vi kunna öka intresset och kunskapen kring vikten av att jobba in denna fråga i företagens hållbarhetsarbete. Studien visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Studien visar även att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Däremot ser 75 procent av företagen en risk för sexköp vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event.  RealStars har genomfört studien med projektstöd från Jämställdhetsmyndigheten bland drygt 100 börsnoterade bolag på OMX Nasdaq samt bland de större svenska bankerna.

–  Många har svarat på enkäten och nästa steg är att bidra till att det här blir en standard att ha de här delarna på plats, säger Malin Roux Johansson som är initiativtagare till Business Against Trafficking.

Sexköp på affärsresan

Tystnaden kring området sexköp blir ett orosmoment hos anställda inom företagen. Studien visar att många inte vet vilken hållning företaget har om personal skulle misstänka att sexköp förekommer exempelvis vid affärsresor. Otydligheten skapar ängslan bland personalen och vid förekomst av sexköp på tjänsteresor påverkas arbetsmiljön på företagen. 2017 startade RealStars kampanjen ”Har ditt företag tagit ställning mot sexköp?”  Men redan 2013 startade vi Business Against Trafficking och har samarbetat med näringslivet för att stödja med verktyg och levandegöra riktlinjer för att integreras i verksamheten. Frågan är aktuell då studien, Prostitution i Sverige, visar att cirka 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan.

Riskanalys för en helhetsbild
Varje företag måste genomföra en riskanalys och säkra upp sitt ansvarstagande och därmed skapa en standard 
för att hantera och integrera traffickingfrågor i den ordinarie verksamheten. Därför uppmanar vi företag att göra en riskanalys utifrån bransch och verksamhetsfält. RealStars har identifierat ett antal branschrisker såsom betaltjänster, finansiella lösningar, transporttjänster och kommunikations- och internetlösningar. Några av företagen har uppmärksammat dessa risker. Studien visar att endast tre av tio bolag har identifierat risker kopplat till att direkt eller indirekt bidra till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

–  Frågan om att aktivt motverka sexuell exploatering är fortfarande en vit fläck hos många företag, men arbetet har gått framåt sedan vi började samarbeta med företag för att integrera traffickingfrågor i hållbarhetsarbetet. Kontakta oss gärna för stöd och verktyg för att integrera traffickingfrågan i ert hållbarhetsarbete eller om ni vill tipsa om andra företag som ni tror kan behöva stöd i arbetet.

De främsta drivkrafterna bland företagen i studien för att föra in ett anti-traffickingarbete och motverka sexuell exploatering är att: motverka brott mot mänskliga rättigheter (84%), bidra till hög affärsetik (81%), bidra till FN:s hållbarhetsmål 5:2 (67%) och att vara en attraktiv arbetsgivare (53%).

Länk till hela studien : Studie-Svenska-börsbolags-arbete-för-att-motverka-sexuell-exploatering-maj-2019

 

Mediapublicering kring studien: 

DN: Rapport: Många börsbolag saknar policy mot sexhandel

DI: Börsbolag saknar policy mot sexuell exploatering

Aktuell Hållbarhet: Börsbolag saknar policy mot sexuell exploatering

Vänligen kontakta oss på Realstars om ni är intresserad av att få del av stöd och kompetensförstärkning inom traffickingfrågor info@realstars.eu

Be Sociable, Share!