Står ni redo att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå? 

Trafficking räknas som den näst största organiserade brottsligheten i världen och 70-80 procent av all trafficking sker för sexuella ändamål. Prostitution är den enskilt största orsaken till att fenomenet människohandel existerar. En normalisering av handeln och brist på åtgärder mot efterfrågan av ”sexköp” driver den lönsamma och cyniska människohandeln.

 

Det händer inte bland våra anställda”

Kanske inte. Men 80% av svenskarnas ”sexköp” sker utomlands och en fjärdedel på tjänsteresor.

Det innebär att en betydande andel av de som boardar ett plan till utlandet kommer att ”köpa sex”. Och att det sker på resor där dessa personer samtidigt representerar sitt företag.

Att ”köpa sex” och därmed bidra till trafficking är helt oacceptabelt för de allra flesta. Ändå är det vanligare än många tror. #Metoo har satt ett kraftfullt fokus på arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatser och nu finns ett större intresse för att även integrera aktivt arbete mot ”sexköp” och trafficking som sker utanför arbetsplatserna.

Se även debattartikeln: När ska ditt företag ta ställning mot sexköp?

Företag bör genomföra en riskanalys (direkta eller indirekta risker) för att säkra att produkter eller tjänster inte används av aktörer inom traffickingkedjan. Riskbranscher är exempelvis hotell, klubbar, taxi, event & sportarrangörer, banker och web-hosting företag och rese- och transportföretag.

Länk till debattartikel om olika branschrisker

De flesta börsbolag saknar policy mot sexuell exploatering

Under våren 2019 genomförde organisationen RealStars en studie över drygt 100 börsnoterade bolags nuläge, arbete och behov av stöd för att motverka ”sexköp” och sexuell exploatering.

Studien visar att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot ”sexköp” vid tjänsteresor.  Detta trots att studien Prostitution i Sverige visar att cirka 80 procent av svenskarnas ”sexköp” sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan. Däremot ser 75 procent av företagen en risk för ”sexköp” vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event.

De främsta drivkrafterna bland företagen i studien för att föra in ett anti-traffickingarbete och motverka sexuell exploatering är att: motverka brott mot mänskliga rättigheter (84%), bidra till hög affärsetik (81%), bidra till FN:s hållbarhetsmål 5:2 (67%) och att vara en attraktiv arbetsgivare (53%).

Tre av fyra bolag uppger att de arbetar utifrån FN:s globala mål – Agenda 2030. Trots detta är det ytterst få av de tillfrågade bolagen som bedriver ett arbete som direkt kan kopplas till delmål 5.2.

Här kan du ta del av resultatet i sin helhet: Studie – Svenska börsbolags arbete för att motverka sexuell exploatering maj 2019. 

Agenda 2030

Majoriteten av alla bolag som ger ut en årlig hållbarhetsredovisning visar hur de bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. Genom att försäkra er om att ni inte stödjer, direkt eller indirekt, sexuell exploatering bidrar ni som företag till mål 5.2.

Mål 5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering

#Reach5_2

Ta ställning och bli ett företag mot trafficking!

Nu lanserar vi ett företagspaket som består av stöd och verktyg till företag som vill jobba proaktivt mot trafficking och samtidigt sponsra en Fair Sex-skola. Genom konceptet kommer etablerade verktyg och konsultstöd att erbjudas de företag som är intresserade. Konceptet bygger på beprövad erfarenhet och en unik kompetens som byggts upp inom RealStars.

För mer info läs trycksaken här nedan i digital form:
Företagspaket_Bussiness Against Trafficking

Utgångspunkten blir en workshop som kartlägger nuläge, risker och behov, varefter en åtgärdsplan tas fram tillsammans med det aktuella företaget.

Som ett företag mot trafficking möjliggör ditt företag även till att ett motsvarande arbete kan ske på gymnasieskolor runt om i landet. Även skolor har behov av stöd för att kunna bli en skola fri från sexuella trakasserier, mobbning och sexism. RealStars har ett utprövat koncept för Fair Sex-skolor som bidrar till jämlikhet och jämställdhet i en trygg lärmiljö. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Malin Roux Johansson,
malin@realstars.eu, 0707-474187.

RealStars är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa som senaste åren arbetat aktivt för att förebygga prostitution och trafficking och andra former av övergrepp i syfte att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Budskapet Fair Sex, sex på lika villkor, används för att motverka alla former av övergrepp och verkar för en värld fri från trafficking. www.realstars.eu

Kalender

Aktuella event

Definitioner

Sexköpslagen
Prostitution definieras som: När minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 1995:15). 

I Sverige är köp av sexuell tjänst förbjudet, men inte försäljning av sexuella tjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999 och var en del av Kvinnofridspropositionen som slog fast att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Lagen är normativ och minskar efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning.

Sverige först med att införa sexköpslagen och flera länder har därefter inför liknande lagar; Island, Norge, Nordirland, Frankrike, Irland, Kanada och Israel.

Trafficking
Människohandel, även kallad trafficking, omfattar en kedja av händelser, från rekrytering till exploatering av en människas kropp eller tjänster.

FN:s Palermoprotokoll definierar att trafficking handlar om att rekrytera, transportera, föra över gränsen, ta emot eller härbärgera personer som avses utnyttjas antingen sexuellt, för tvångsarbete eller slaveri eller organdonation och att detta sker genom att bruka våld, hota, kidnappa, övertala, betala eller ta betalt eller komma med falska förespeglingar eller på andra sätt erhålla kontrollen över personen.

Majoriteten av all människohandel sker för sexuella ändamål. Kvinnor utgör 95% av offren inom sextrafficking. 

 

För mer info se:

Fakta om trafficking

Människohandel för sexuella och andra ändamål