Etiska riktlinjer och policys hjälper bolagen att vägleda och styra verksamheten att ta socialt ansvar för sin påverkan på omgivningen. De ger ett stöd för medarbetarnas uppträdande i olika situationer.

Områden som är relevanta för samtliga företag att synliggöra i policys med koppling till människohandel för sexuella ändamål, sexuell exploatering och mänskliga rättigheter är:

  • Regler för köp av sexuella tjänster, eskortservice, porrklubbsbesök eller på annat sätt bidra till sexhandel
  • Även regler för porrsurfing brukar ingå i etiska riktlinjer för att säkerställa socialt ansvar.

När en policy tas fram kan andra företags och myndigheters policy ge vägledning. Många policys är dock inte tillräckligt tydliga varför översyn och utveckling behövs.

Exempel på företag med policy inom området är Skandia.
Motverkande av köp av sexuella tjänster och barnpornografi. Skandia ska även, där så är möjligt, motverka sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Skandias medarbetare ska, även när de är på tjänsteuppdrag internationellt, respektera svensk lagstiftning om förbud mot köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.”

Exempel på ett företag som har tydlig resepolicy Telia Company. I resepolicyn finns förbud mot köp av sexuella tjänster, oavsett i vilket land det sker och om det är tillåtet eller förbjudet i landet. Förbudet är till för att motverka människohandel, trafficking och prostitution.

PARAGRAF 4: Det är förbjudet att köpa sexuella tjänster i samband med affärsuppdrag, affärsresor och liknande, vare sig det sker under eller efter arbetstid. Förbudet gäller inblandning i handeln med sexuella tjänster, oavsett i vilket land det sker och om det är tillåtet eller förbjudet i landet.

Förbudet gäller inte bara betalning för sexuella tjänster eller besök på pornografi- eller strippklubbar utan även alla sorters kontakter som kan innebära stöd för människohandel, trafficking och/eller prostitution.

H&M har en resepolicy som vägleder anställda att inte befinna sig i miljöer där sexhandel förekommer.

Riktlinjerna bör, för att få tydlighet, ingå i företagens uppförandekod, en sk Code of Conduct som sammanfattar företagens ansvarsfrågor gentemot olika intressenter (exempelvis miljön, hälsa och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhället och andra sociala- och hållbarhetsfrågor).

Det är viktigt att frågorna om människohandel blir en integrerad del av företagens sociala ansvar. Ju tydligare riktlinjerna är exempelvis om avståndstagande för sexköp – desto bättre stöd ger de. Det blir viktigt att medvetanegöra att köp av sex bidrar till marknaden för sexhandel och sextrafficking. De är två sidor av samma mynt. Personalen bör göras medveten om att inte sätta sig i situationer som kan innebära risk för att frångå etiska riktlinjer och affärsetik.

Realstars har tagit fram riktlinjer för policys inom traffickingfrågor och etik som omfattar dessa frågor. Vi har också förslag på tjänsteresepoliy mot sexköp.

För stöd i arbetet med policy och etiska riktlinjer:
kontakta Malin Roux Johansson: malin@realstars.eu

Särskilt utsatta branscher

Vissa branscher är särskilt utsatta riskbranscher och har därmed ett större ansvar att se till och förebygga att verksamheten på något sätt inte kan underlätta för aktörer i människohandelskedjan (rekrytering, transport och exploatering). Aktörer inom människohandel för sexuella ändamål nyttjar tjänster, platser och arenor för sin verksamhet. Riskbranscher är hotell, klubbar, taxi, event & sportarrangemang, banker och webhosting-företag som kan tillhandahålla tjänster för den kriminella verksamheten.

Företag inom dessa branscher bör identifiera och hantera riskerna på ett förebyggande sätt där medarbetarna har fått utbildning för att kunna hantera situationer som kan uppkomma.

Scandics Hotels har med en skrivning om trafficking i den nya uppförandekoden. Tommy Nedermann, Scandics Hållbarhetschef, säger följande om varför de valde tydliggöra sitt ställningstagande.

”I samband med att vi rullade ut en ny Code of Conduct för några år sedan så tog vi med ett tydligt statement att vi inte accepterar trafficking och hur vi ska förhålla oss när det inträffar. Hotell är en plats där vi möter problemet och det har även varit aktuellt på våra hotell. Då är det viktigt att vi gör våra medarbetare medvetna om detta och förbereder dem på hur vi ska agera. Det är ett ständigt arbete för oss att utbilda och hålla frågan aktuell på våra hotell.”

Från Scandics Hotels uppförandekod

”Scandic ser på mänsklig trafficking som ett särskilt allvarligt fall av brott mot de mänskliga rättigheterna och arbetsrätten och vi kommer aldrig att acceptera prostitution på våra hotell. Vi verkar kontinuerligt för att motarbeta förekomsten av prostitution på våra hotell och för att utbilda våra anställda i att upptäcka detta och vidta lämpliga åtgärder.”

Lagar och internationella riktlinjer inom mänskliga rättigheter