Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 3

Omfattningen av sexköp, prostitution och människohandel är enormt stor både på internet och på våra gator. Men frågan är vad som görs för att stoppa handeln på internet? Realstars har intervjuat poliser i våra tre storstäder för att se vad för arbete som bedrivs för att stoppa sexhandeln på internet. Intresse och kompetens finns men brist på resurser är ett stort hinder.

sexköp på internet bild

Göteborg – spaningsarbetet bortprioriterat

Annonserna på sexsajter ökar i takt med att efterfrågan på sexköp ökar. Sexhandeln som bedrivs på internet är enorm och kommer att fortsätta växa om inget drastiskt görs. Saken förvärras av att människohandelsgruppen i Göteborg sedan drygt ett år inte driver några spaningsärenden alls, på grund av brist på resurser. Men de ärenden som anmäls av någon utreds självklart i vanlig ordning. Citypolisen bedriver arbetet med att rapportera sexköpare i gatumiljö, dock i något mindre omfattning än tidigare år. Däremot så görs inget för att stoppa sexhandeln på internet.

– Det blir fritt fram på internet, säger Mats Paulsson, ansvarig för den tidigare människohandelsgruppen i Göteborg.

I Göteborg hade Mats och hans grupp bedrev tidigare ett mycket effektivt arbete för att spåra och ta fast sexköpare, vilket minskade gatuprostitutionen. För tillfället arbetar de mot andra former av grov organiserad brottslighet kopplad till den pågående så kallade ”särskilda händelsen” i Göteborg . I och med polisens omorganisation 2015 så är det oklart hur framtiden blir. Enligt ledningen kommer det att bedrivas arbete mot människohandel för sexuella ändamål i Göteborg/Västra Götaland i den nya organisationen. Hur det skall organiseras, av vilka och i vilken omfattning är dock inte preciserat ännu.

Projektet Ernst i Malmö

Malmös prostitutionsgrupp har länge varit nerlagd. Förra året riktades det därför mycket kritik mot just Malmöpolisen. Tidningar pryddes med rubriker så som ”Skånepolisen sämst på att jaga sexköpare”. Medias uppmärksamhet ledde till att man initierade projektet ”Ernst” 2014 i syfte att lära känna sexköpsmarknaden på internet och få grepp om dess omfattning. Vid årets slut är förhoppningen att presentera ett förslag till ledningen för arbetet i framtiden. Eftersom arbetet som bedrivs sker sporadiskt finns en risk för att förslaget grundar sig i en mycket begränsad del av sexhandeln i Malmö. Han själv önskar en arbetsgrupp som arbetar heltid för att stoppa den rörliga prostitutionen.

Prostitutionsgruppen i Stockholm

Stockholm har en prostitutionsgrupp som arbetar aktivt och kontinuerligt med rapportering och spaning av sexköp. Pågrund av hög arbetsbelastning så kunde de inte medverka i intervju, vilket visar på den skeva fördelningen i att arbetet mot prostitution i landet.

I Stockholm finns även en människohandelssektion vars uppgift är att arbeta med ärenden som behandlar människohandel för sexuella ändamål och grovt koppleri.
Under årens lopp har människohandelssektionen endast fått två män dömda som näthallickar. Ewa Carlenfors på människohandelssektionen menar att trots få lagförda, blir Sverige och Stockholm inte en attraktiv marknad. Hon jämför med andra länder som inte arbetar aktivt mot brott av denna karaktär.

Mats från Göteborgs före detta människohandelsgrupp påpekar att:
– Stockholmspolisen förstår nog inte hur lyckliga de är som fått resurser till att kunna bedriva det arbete de gör.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Vilka svårigheter ser polisen i arbetet mot prostitution och trafficking på internet?

Både Mats och Karl-Magnus är eniga om att man inte behöver vara ett datorproffs för att handskas med sexköpsmarknaden på internet. Polisarbetet startar med samma enkla sökord som vem som helst använder för att hitta en sexsajt.
Eskortsidorna och annonserna finns ju där för att sexköpare ska hitta dem, så det är inte direkt ett svårt arbete att upptäcka dem, säger Mats.

Det tidigare arbetet som bedrevs av den före detta människohandelsgruppen i Göteborg gick främst ut på att hålla sig uppdaterad på de olika eskortsidorna. Vilka prostituerade återkommer och vilka nya prostituerade går att identifiera? Om ett telefonnummer förekom flera gånger så kunde det tyda på någon form av organiserad brottslighet.

– Man får mycket information av att läsa sidorna på nätet om man vet vad man letar efter, säger Mats.

Ibland bokade Göteborgspolisen även träff med de prostituerade för att prata med dem. Göteborgspolisen behövde inte alltid ingripa direkt vid ett sexköp, för att man istället ville komma åt människohandlaren eller någon annan i ledet. Vid sexköp av minderårig ingrep man dock direkt.
Ewa Carlenfors, vid Stockholmspolisen, påpekar också att sexhandel med barn alltid prioriteras.

Karl-Magnus som just nu försöker lokalisera och kartlägga sexhandeln på nätet, ser många utmaningar med arbetet.

– Först och främst är det svårt att spåra vad vi har för brott. Det är ju inte olagligt i sig att ha en annons på nätet.

Vidare menar han att det är svårare att etablera kontakt med de prostituerade på internet än de på gatan. Detta för att tilliten till polisen ofta saknas bland de prostituerade på internet, där många kommer från andra länder. De prostituerade på gatan ser däremot polisen som en trygghet och vet att dem inte förstör deras verksamhet. Till exempel så låter polisen alltid de prostituerade behålla sina pengar om de avbryter ett sexköp.

Ännu en svårighet med att bekämpa sexhandeln på nätet är bristen på kontroll över de olika sajterna.

– När åklagarna inlett en förundersökning mot en nätsida, så har de ansvariga flyttat nätsidans domän till ett annat land, som har en annan lagstiftning än den svenska, berättar Ewa.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Mer resurser och bättre samarbete minskar prostitution och människohandel

Det framgår att poliserna är missnöjda och bekymrade över bristen på resurser till arbetet mot prostitution och trafficking. De tvingas titta på en växande marknad. Besluten ligger inte i deras händer.

Det förebyggande arbetet ser olika ut i landet med en skev resursfördelning. Göteborgs före detta människohandelsenhet som under en lång tid byggt upp kompetens och arbetssätt lades ner medan resurser ges till Malmö som endast är i ett första skede. Man borde utnyttja den kompetens som finns och ta hjälp av varandra för att effektivisera arbetet.

Det största problemet är att polisen inte driver ett kontinuerligt arbete. Prostitutionsgruppen i Stockholm har ett pågående spaningsarbete med som dock konkurrerar med andra arbetsuppgifter. Frågan blir då hur många timmar de får lägga på spaningsarbete? Räcker det att ett fåtal personer arbetar mot en enorm marknad där 250 000 personer köper sex på internet i bara Stockholmsområdet (Kalla Fakta, 2013)? Där det dagligen läggs upp mellan 200-300 annonser på internet (Hökerberg, 2013)? Eller där det registrerades 311 traffickingoffer beräknat på 100 000 invånare mellan 2010-2012 och där 8 % av alla män någon gång köpt sex? (Eurostat, 2014; Claude, 2010)

Spaningsarbetet blir så viktigt i kampen mot prostitution och människohandel, eftersom brott av denna karaktär sällan upptäcks eftersom de brottsutsatta sällan anmäler. Brottets låga anmälningsbenägenhet beror både på rädsla, hot och våld men också ibland på grund av okunskap om eller misstro till det svenska rättssystemet.

Eftersom människohandel oftast sker i de dolda, så märks inte detta på samma sätt som till exempel narkotika. Brottets synlighet och dess uppmärksamhet i media kan också påverka hur polisens resurser fördelas. Därför blir det extra viktigt att uppmärksamma prostitution och människohandel samt de brister som finns i arbetet mot det.

Med detta sagt vill jag även påpeka att de poliser som arbetar mot brotten är mycket duktiga och lägger ner sin själ arbetet. Något som också ska uppmärksammas och hyllas. Stort tack till de som medverkat i intervjuer.

Bianca Hällås

Relaterade artiklar:
Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden: del 1
Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden: del 2

Be Sociable, Share!