Regeringens nya handlingsplan mot barnexploatering

I början av mars kom regeringen ut med en ny handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. 12 miljoner kronor ska satsas på åtgärder som syftar till att förbättra kunskap, stöd, skydd och uppföljning. Handlingsplanen och de åtgärder som presenteras skall förverkligas under 2014.

Barn- och äldreministern Maria Larsson skriver i en debattartikel om handlingsplanen att trots att det fortfarande finns mer att göra inom lagstiftningsområdet så bör man prioritera hur myndigheter och olika aktörer kan samarbeta för att göra skillnad. Länsstyrelsen i Stockholms arbete mot människohandel utökas då de ges ett samordningsuppdrag i samband med handlingsplanen. Länsstyrelsen får i uppgift att samordna och sprida kunskap och metoder i arbetet mot barnsexhandel. Samarbeten med näringslivet, som t.ex. hotell- taxi- och restaurangbranscherna skall förnyas och utvecklas för att öka möjligheterna att identifiera barn som exploateras för olika ändamål.

Andra åtgärder som ingår i handlingsplanen syftar till att utbilda personal som jobbar med barn, utveckla samarbete inom turismnäring och andra länder samt att informera barn om det stöd och den hjälp som finns för de som utnyttjats.

Larsson skriver vidare att det grundläggande handlar om attityder och syftar då på förövare. Därför är det viktigt att det finns tillgång till vård och behandling för dessa människor, och hon skriver att regeringen av den anledningen vill undersöka ytterligare åtgärder som försäkrar detta. Kunskapen hos allmänheten måste även öka för att åstadkomma förändring på längre sikt och det skall vara lätt att rapportera människohandel.

Handlingsplanen har synats av ECPAT som menar att planen enbart skrapar på ytan och att den saknar den ”långsiktighet som krävs för att åtgärderna skall nå resultat”. ECPAT menar att flera av de åtgärder i handlingsplanen redan utförs idag från tidigare givna uppdrag av regeringen. Istället borde planen fokusera på långsiktiga strategier, tydliga målsättningar och strukturella förändringar. ECPAT ger tre förslag på både kort och lång sikt; ”ta bort böter i straffskalan, inför obligatorisk kunskap och utöka den preventiva vården för förövare”.

Regeringen efterlyser en analys av behandling för förövare. Kunskap som naturligtvis behövs . Dessvärre finansieras den enda hjälplinje som finns tillgänglig idag för förövare bara året ut.

Realstars menar att det är bra att det satsats mer resurser på att involvera näringslivet exempelvis taxibolag och hotell- och restaurangbranschen. Det ligger också i linje med vårt initiativ Business Against Trafficking. Arbetet måste vara långsiktigt för att få fotfäste i dessa branscher och samarbeten är centralt.

Handlingsplanen är ett steg i rätt riktning för att bekämpa exploatering av barn och de åtgärder som presenteras i form av information, utbildning, samordning och uppföljning inom olika områden och på olika nivåer är relevanta. Dock anser RealStars att än mer fokus på förebyggande arbete och på förövarna, personerna som utnyttjar och köper sex av barn och unga, måste till. En sådan åtgärd är att motverka efterfrågan på sexuella tjänster, inte minst av barn. RealStars kommer följa det uppdrag Socialstyrelsens fått i samband med den nya handlingsplanen även på detta området.

Se länk för att läsa regeringens handlingsplan: https://www.regeringen.se/content/1/c6/23/46/53/a4012236.pdf

Petra Sjunnesson och Malin Roux för Realstars

Be Sociable, Share!