Organiserad brottslighet drar stora fördelar av pandemin, prostitutionen ökar, visar Polismyndighetens lägesrapport för 2020

Polismyndighetens lägesrapport “Människohandel för sexuella och andra ändamål” för 2020 beskriver hur människohandeln och dess offer påverkats av pandemin. Betalda sexuella övergrepp av kvinnor och barn via nätet fortsätter öka och antalet anmälda brott som koppleri, grovt koppleri och ”köp av sexuella tjänster” har alla ökat i Sverige under 2020. Fortsatt få fall av fällande domar för människohandel och stora brister i skydd och stöd för brottsoffer är några av de delar som lyfts i rapporten. Detta bekräftar den lägesbild som Realstars har av människohandel för sexuella ändamål i Sverige och den negativa utveckling som sker. 

Enligt Polismyndighetens rapport har mäns vilja att betala för sexuella övergrepp inte minskat och sexhandel via nätet har fortsatt öka i takt med att utsatthet och isolering av offren ökat under pandemin. Kriminella organiserade nätverk har haft stora fördelar av pandemin och dragit nytta av dess konsekvenser för att öka sina intäkter. ILO, International Labour Organization, uppskattar att kriminella nätverk inom EU och utvecklingsländer tjänar 22,08 miljarder euro årligen på att utsätta människor för människohandel för sexuella ändamål. Ökningen av cyber-relaterad brottslighet var den mest märkbara effekten av covid-19-pandemin jämfört med annan brottslighet enligt en rapport av Europol från 2020 och samma utveckling skedde i Sverige enligt Polismyndigheten. Betalda sexuella övergrepp genom specialiserade webbsidor, särskilda dejtningssidor, digitala abonnemangstjänster och krypterade chattapplikationer har ökat enligt rapporten. Livestreamade sexuella övergrepp på barn ökar lavinartat vilket har fortsatt under 2020. Polismyndighetens underrättelsearbete visar att problemen med övergrepp på barn utanför Sveriges gränser är omfattande vilket möjliggörs av känslan av anonymitet och straffrihet hos förövarna, och av ekonomisk och social utsatthet hos barnen. Realstars fortsätter lyfta vikten av att förövare som betalar för övergrepp utomlands måste lagföras. Detta kan idag endast göras i de länder där ”köp av sexuella tjänster” är kriminaliserat. Enligt undersökningar sker 80% av de betalda sexuella övergrepp män begår mot kvinnor och barn, utanför Sveriges gränser. Sexköpslagen behöver därför även utvidgas och kriminalisering av ”sexköp” utomlands måste införas, som man gjort i Norge. Det är även helt nödvändigt att stoppa de plattformar på nätet “digitala bordeller” som idag sammanför förövare med utsatta människor via nätet. Plattformarna möjliggör och driver på efterfrågan på betalda övergrepp utan att ansvariga, som tjänar enorma summor på människors utsatthet, ställs inför rätta.

Få fällande domar ger negativa konsekvenser för framtida prioriteringar

Trots att man kunnat lägga ökade resurser och göra fler polisinsatser i människohandelsärenden under 2020 är det fortsatt få fällande domar för människohandel i Sverige enligt rapporten. De allra flesta ärenden läggs ner redan under förundersökningen. Straffvärden ska ses som en indikator på hur allvarligt samhället ser på den typen av brottslighet. Enligt rapporten riskerar de få utdömda straffen och inte minst straffsatserna i lagstiftningen att påverka Polismyndighetens framtida prioriteringar, vilket enligt rapporten ”är olyckligt, särskilt som denna typ av brottslighet orsakar stort mänskligt lidande för offren och skada för samhället i stort ”. Kvinnor och flickor utgör 92 procent av alla offer för människohandel för sexuella ändamål i EU enligt EU-kommissionens tredje lägesrapport från 2020 rörande handel med människor inom EU, vilket visar att människohandel är ett jämställdhetsproblem och utgör en allvarlig form av diskriminering av kvinnor och flickor.

Realstars anser att det bör göras en översikt av nuvarande lagstiftning, rutiner, kompetens och metoder för att stärka upp arbetet med resultatet att nå större framgång i rättsfallen. Detta gäller alla myndigheter och aktörer som kan beröras av frågor som rör människohandel för sexuella ändamål. Då syftet med straffvärden är att visa hur allvarligt samhället ser på de brott som begås måste straffen också vara i paritet med den skada brotten utgör för de människor, främst flickor och kvinnor som utsätts samt samhället i stort, vilket enligt Realstars inte är fallet idag, där flickor och kvinnor som utsätts för sexuell exploatering sällan får se att förövaren blir fälld och i de få fall det sker är det knappt ett märkbart straff. Några av de åtgärder som Realstars vill se i dessa delar och jobbar för är bland annat; brottsofferstatus, ta bort böter från straffskalan för ”sexköp”, ny brottsrubricering för brottet ”köp av sexuella tjänster” och mer prioriterade resurser.

Större samverkan – viktig framgångsfaktor

Rapporten lyfter fungerande samverkan mellan berörda myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra samhällsaktörer som en viktig framgångsfaktor och centralt för att utveckla det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot människohandel. Ett förslag till åtgärd av polismyndigheten är en nationell strategi för skydd och stöd för utsatta för människohandel där det finns stora brister idag som skall tas fram i samverkan med olika berörda aktörer i frågan. Detta är en av många viktiga delar och bra att det lyfts av Polismyndigheten. Realstars fortsätter parallellt trycka på ett av våra krav till makthavare; en nationell förebyggande satsning mot sexuell exploatering i Sverige med syfte att minska efterfrågan och därmed antalet män som vill köpa kvinnor och barn. Detta behöver ske i samverkan mellan berörda aktörer i frågan, parallellt med att stärka upp befintlig verksamhet och insatser när ett brott väl har skett.

Realstars arbetar för en nollvision mot sexuell exploatering och är övertygade om att vi genom att frågan får större prioritet, ökat förebyggande arbete, att regeringens föreslagna åtgärder genomförs och bättre samverkan kan samhällsförändring ske.

 

Länk till Polismyndighetens lägesrapport 22
Länk till Regeringens åtgärdsprogram för mäns våld mot kvinnor 
Be Sociable, Share!