Svenska Institutet – besöksprogram för att sprida svenska exemplet

Svenska institutet (SI) har många uppdrag för att främja Sverige internationellt.  Kultur och samhälle, utbildning, näringsliv samt demokrati och global utveckling, är det vi först tänker på.  Ett i våra ögon mycket viktigt arbete är Svenska institutets uppdrag mot människohandel och prostitution. Vi har ställt några frågor till Ulrika Rosvall Levin, som projektleder uppdraget.

1. Kan du kort beskriva Svenska Institutets uppdrag och hur ni omsatt det?

Svenska institutet har fått i uppdrag av Regeringen att vidareutveckla och genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera arbetet i Sverige med att förebygga och bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Vidare skall SI inom projektet genomföra informations-aktiviteter och presentationer i utlandet som ger perspektiv och bakgrund till det svenska arbetet.

Syftet med projektet är att på ett internationellt plan sprida den svenska synen och metoder inom det svenska arbetet rörande prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Allt arbete sker utifrån ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Både besöksprogrammen i Sverige och informationsaktiviteterna i utlandet består i stor utsträckning av konferenser och seminarier som SI arrangerar inom ämnet, i samarbete med internationella partners.

Inom ramen för handlingsplanen (2008-2010) var SI:s uppdrag att sprida ”det svenska exemplet” globalt, men i och med förlängningen av uppdraget (januari 2011) finns nu ett geografiskt fokus på Europa och dess närregion, med syfte att hålla diskussionen kring problematiken aktuell samt stärka det europeiska samarbetet rörande dessa frågor.

Ett av SI framtaget informationsmaterial ”Trageting the sex buyer. The Swedish Example: Stopping prostitution and trafficking where it all begins.” finns tillgängligt på engelska, ryska, spanska och turkiska. Där är de svenska initiativen, perspektiven och idéerna kring arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samlade.

2. Vilka är enligt dig de största utmaningarna i ert arbete att genomföra erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning?

Ett av de viktigaste elementen i vår verksamhet som rör erfarenhetsutbyte med internationella aktörer, där ett av målen är att öka kännedomen om hur Sverige arbetar med frågor som rör människohandel och prostitution, bakomliggande perspektiv, metoder etc., är att skapa goda samarbeten och relationer med lokala aktörer – antingen inom rättsväsendet, NGO:s och/eller aktuella departement/ministerier. Ett väl etablerat samarbete ökar sannolikheten att nå relevanta personer som har ett direkt intresse av ökat kunskapsutbyte och diskussion rörande dessa frågor – och som därtill kan dela med sig av relevanta erfarenheter till oss som arbetar med frågorna i Sverige.

Att hitta bra samarbetsparter och skapa goda relationer är ofta ett tidskrävande arbete, men också helt avgörande för att lyckas i arbetet med att stärka erfarenhetsutbytet och diskussionen mellan svenska och internationella nyckelaktörer inom detta ämnesområde.

3. Finns goda exempel på ”processer” som satts ingång tack vara SI-insatser? Vad ser ni för resultat av arbetet?

Svenska institutet ser att aktiviteterna skapar ett forum för utbyte av erfarenheter och information bland deltagarna.  Goda möjligheter har skapats för att öka dialogen mellan nyckelaktörer, belysa och diskutera åtgärder och initiativ tagna i deltagande länder, samt etablera goda kontakter mellan relevanta aktörer inför framtiden. Vi kan visa på flera konkreta exempel på vidare kontakt och samarbete mellan svenska och internationella nyckelaktörer som deltagit i våra aktiviteter – inte minst kring frågor som rör det operativa arbetet mot människohandel.

SI:s uppdrag handlar i stor utsträckning om att arbeta med attityder – eller snarare en förändring av attityder – vilket alltid måste sättas in i ett långsiktigt perspektiv. Genom att skapa goda relationer med våra samarbetsparter/internationella nyckelaktörer samt ha en öppen och ömsesidig dialog rörande dessa frågor så kan jag se att SI:s uppdrag – tillsammans med andra initiativ och insatser – har ökat intresset för ”det svenska exemplet” i (bland annat) Europa. Detta visar sig inte minst genom en ökad vilja att på ett seriöst och meningsfullt sätt diskutera frågor som bl. a rör prostitution och sexköp med våra svenska nyckelaktörer.

Aktiviteterna inom projektet vänder sig framför allt till experter och högre tjänstemän/yrkesverksamma inom ämnesområdet. Prioriterade grupper består av rättsväsendet (polis, åklagare, domare), sociala instanser (både myndigheter och NGO’s) och sakkunniga/beslutsfattare inom berörda ministerier. Vidare utgör experter inom forskningsvärlden (både rörande människohandel specifikt samt inom MR och jämställdhetsarbetet) samt Journalisters och andra opinionsbildares en viktig länk i spridningen av information.

Alla SI:s aktiviteter innebär ett nära samarbete med en rad svenska aktörer och experter inom området, såsom till exempel polis- och åklagarmyndigheten, sociala myndigheter, NGO’s, forskare och andra relevanta nyckelaktörer. Ett särskilt fokus läggs på det svenska jämställdhetsarbetet, då avsaknad av just jämställdhet ofta utgör en viktig del av problematiken. Även här använder vi oss av experter som kan relatera problematiken kring prostitution och människohandel till ett jämställdhetsperspektiv.

4. Vad är viktigt i arbetet för att sprida kunskap om sexköpslagen till andra länder som har utbredd och normaliserad och/eller legaliserad prostitution?

Att på ett tydligt men diplomatiskt sätt föra fram information om hur Sverige arbetar med dessa frågor, samt lyfta fram bakomliggande perspektiv till lagstiftningen. Visa på att våra insatser/aktiviteter handlar om ett kunskapsutbyte där vi lär av varandras erfarenheter – att Sverige inte sitter på alla svaren. Att ge gott om tid och utrymme för dialog och diskussion vilket ofta leder till ökat intresse och fler frågor rörande ”det svenska exemplet” – vilket vi ser som en mycket positiv effekt/resultat av våra aktiviteter.

Ulrika Rosvall Levin,Program Manager, Svenska Institutet

……………………………………………………………………………………..

Ta ställning –  FOR FAIR SEX och Europa fritt från Trafficking!

Be Sociable, Share!