Samtal med Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot trafficking

Vi har talat med Patrik Cederlöf på Länsstyrelsen i Stockholm, den myndighet som  samordnar arbetet mot människohandel och prostitution-  mellan myndigheter och frivilliga organisationer i Sverige.

Hur ser ert uppdrag ut?

”Vi har fått mandatet för samordning och det är nu klart att vi har fått förnyat förtroende fram till 2014 ut. Målet är i stort att utveckla och effektivisera det arbete som bedrivs inom och mellan myndigheter och frivilliga organisationer mot människohandel. Det handlar om att överföra kunskap, olika metoder och modeller.”

Ett verktyg i arbetet är den svenska sexköpslagen. Från början var lagen menad som ett ställningstagande från samhällets sida och vilja att stärka jämställdheten. Med tiden och den explosion av människohandel vi haft – har lagen blivit ett effektivt ramverk mot sextrafficking, berättar Patrik.

Trots alla heta debatter runt sexköpslagen tillhör Patrik Cederlöf dem som ställer sig bakom lagen. Han har stor respekt för alla åsikter och poängterar att praktisk erfarenhet av prostitution leder fram till slutsatsen att stödja den svenska modellen.

De s.k. begreppen av ”fria vilja” och  ”den glada hora” är myter. Prostitution och sextrafficking är ingenting som ett samhälle bör acceptera”.

Vari ligger utmaningen?

Utmaningen i arbetet under de första arbetsåren var att samordna ett antal myndigheter; Åklagarmyndigheten, Polisen, Socialtjänsten och Migrationsverket. Mycket handlar om att överföra specifik kunskap och identifiera enskilda individer hos varje myndighet som kan och vill ta fanan. Dessa individer har fungerat som en form av centraliserad kunskap inom  myndigheten. De har erbjudit stöd till kollegor och spridit medvetenhet om människohandel.

Vad blir nästa steg?

”Nästa steg är mer ambitiöst och kommer formalisera allt genomfört arbete i ett s.k ”memorandum of understanding” där de olika involverade myndigheterna och frivilliga organisationerna skall formalisera sin ”committment” i ett avtalsliknande dokument. Det omfattar också andra länder i Skandinavien och de Baltiska områdena.”

När vi berör själva fråga om sextrafficking är det enligt Patrik svårt att behandla den isolerad från människohandel i stort.

”Livsvillkoren är ojämnt fördelade mellan länderna och inom EU.  Globaliseringen gör människor alltmer rörliga där syftet är att förbättra sina livsvillkor. Näringslivet och konsumenter är i behov av billig produktion och konsumtion. Sammantaget skapas fler situationer där människor kan exploateras.”

Läs mer om arbetet på Länsstyrelsen

Emmanuel Roux

Be Sociable, Share!