Realstars rapport från EUs nionde anti-traffickingdag i Bryssel

För att markera årets anti-traffickingdag, den nionde i ordningen, samlades politiker, organisationer och experter från EUs medlemsländer för ett späckat program den 20 oktober. EUs traffickingdirektiv 2011/36/EU utgör grunden för EUs medlemsstater.

Rubriken för konferensen signalerar förväntan om handling nu när direktivet funnits sedan 2011 och året efter dess strategi 2012-2016 ”Time for Concrete Action: Implementing the Legal and Policy Framework on Trafficking in Human Beings”. Direktivet skulle varit införlivat hos medlemsstaterna 6 april 2013 vilket inte var fallet hos alla medlemsstater då, men nu är det bara Tyskland som inte fullt ut fört in det. Nästa år ska länderna rapportera hur de implementerat direktivet.

EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos, med ansvar för inrikesfrågor, inledde sitt tal med orden att EU-kommissionen är förpliktigad att fortsätta leverera och säkra att EUs lagstiftning införs i EU länderna. Människohandeln har inga gränser och EUs arbete måste följa pengarna och efterfrågan som ger bränsle åt det avskyvärda brottet. Han menar att EU länderna har ett lagligt och moraliskt ansvar att agera snabbt. Talet finns här.

Byggstenar i traffickingdirektivet är att se till offren, deras rättigheter och även ha ett genusperspektiv och ha barnfokus. EU-kommissionen släppte även i år två rapporter i samband med anti-traffickingdagen, en av dem här.

En intressant programpunkt var när professor Sylvia Walby från Lancaster universitetet problematiserade vad förebyggande arbete och efterfrågan omfattar. En person eller också en institution, nätverk och andra mellanhänder? Hon utvidgade begreppen, gav näring till reflektion och visade på att alla aktörer som hjälper till under denna kedjebrottslighet är en del av efterfrågan.

Flyktingkrisen och risk för ökad människohandel och Honeyball resolutionen

I konferensens två paneler deltog flera EU parlamentariker och experter. Ett fokus var att bedöma åtgärder och insatser för att förebygga. Samtalen, som så ofta uttryckte fina ord, innehöll även allvar och oro med en uppmaning om att EUs länder måste vidta åtgärder för att förebygga och skydda offer från människohandel. Särskilt tydligt blev det mot bakgrund av flyktingkatastrofen i Europa där fler människor nu hamnar i en utsatt situation med risk att bli offer för trafficking. Det gäller många ensamkommande barn, där många faller utanför systemet. En del blir övertalade att inte registrera sig i mottagningscenter och barn försvinner utan att vi vet vad som hänt. Det återstår mycket arbete och samarbete är ett nyckelord.

På plats i panelen var Mary Honeyball brittisk socialdemokrat, som lett arbetet med resolutionen från 2014 som fått hennes namn.

Den säger att medlemsländerna måste ta tag i prostitutionen, straffa dem som köper sex och inte de som är i prostitution. Resolutionen visar också på att den de sk Nordiska modellen med sexköpslagstifting är den mest effektiva. Mary Honeyball var tydlig med sin hållning om ansvarsfrågan och även Anna Hedh, svensk parlamentariker som haft en nyckelroll för parlamentets arbete inför traffickingdirektivet.

Bilden: Malin Roux Johanssson Realstars och Mary Honeyball
20151020_183632

Återigen i dessa sammanhang ser vi hur vi utmanar djupa könsnormer i vårt samhälle när sexköpslagen och sexköparen kommer på tal. Det är positivt att vi nu har en resolution sedan februari 2014 och den kan bereda vägen för lagstiftning och skapa diskussioner om efterfrågan som nu är en viktig punkt i EU direktivet.

Anti-traffickingdagen följs av plattformen för civilsamhället

Den 21 oktober deltog Realstars i EU-kommissionens plattform för civilsamhället mot trafficking som genomförts två gånger per år sedan 2013. Agendan följer Direktivet och vi organisationer delar med oss av erfarenheter och expertis om hur vi kan förebygga att människor blir offer för trafficking och stödja människor. Diskussioner om att försöka få en gemensam förståelse för vad prevention är och att  minska efterfrågan har präglat arbetet. Behovet och nyttan av lagstiftning diskuteras mer och mer och har även ett stöd i EUs traffickingdirektiv. Paragraf 18 säger att medlemsstaterna har en lagstadgad skyldighet att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av utnyttjande och att öka medvetenheten om fenomenet. Samma paragraf säger också att medlemsstater ska överväga att göra det brottsligt att använda sig av och utnyttja offer för människohandel, med vetskap om att personen är ett offer. Trots motstånd mot den sk nordiska modellen som kriminaliserar sexköp fullt ut tenderar argumenten numera att mer och mer tala för modellens fördel.

En annan lagstiftningsmodell som diskuteras är lagarna i Finland och England, som skiljer sig något åt i sin utformning. Det är en kriminell handling om den som köper sex är medveten om att offret utsätts för människohandel (Finland) och om det finns någon form av tvång med i bilden för den som säljer sex (England). Dessa lagstiftningar har visat sig praktiskt svåra att tillämpa och det finns få fällda (sexköpare kan hävda att man inte kände till). Frankrike har under snart två år synat frågan i en lagstiftningsprocess där olika varianter av lagstiftning diskuterats för att kriminalisera den som köper sexuella tjänster. Ett argument från franska debatten är vidare att det blir svårt och resursmässigt krävande för polisen att urskilja olika kategorier av offer i den pågående sexhandeln, och de har därmed sagt nej till den finska modellen.

Arbetet går i rätt riktning. Lagstiftning är på agendan och EU-kommissionen kommer att lämna en rapport om lagstiftningsparagrafen nästa år. Realstars får både inspiration av att vi är involverade i arbetet redan från starten och det är ett erkännande där vi har en viktig röst för Fair Sex på EU nivå. Vi bidrar aktivt med vårt svenska perspektiv som utmanar en kultur om att kvinnors kroppar är till salu, eller åtminstone något vi får acceptera och inte kan ändra på. För att legitimera denna hållning vill man inte prata om prostitution och menar att det är trafficking som ska stoppas. Prostitution och trafficking är två sidor av samma mynt och efterfrågan på prostitution är den enskilt största orsaken till att människohandel för sexuella ändamål existerar. Processen i EU tar tid och jag har en förhoppning om en gemensam lagstiftning för alla EU länder som bidrar till skydda och stoppa denna cyniska handel.

Jag vill avsluta med ett citat för att säga till mig själv att det får ta tid att ge resultat: ”Ingen minns det som görs fort. Alla minns det som genomförs väl” sa en klok dam. Värderingar och attityder kan förändras och det som debatteras idag kan bli morgondagens norm. En bra lagstiftning ska bana vägen, även om jag tycker att den borde varit på plats redan när direktivet kom 2011.

Malin för Realstars

Bilden: Hanne Helth, Sarah Benson Pierrette Pape och Grégoire Thery, representanter från organisationer i EUs plattform för civilsamhället mot trafficking
20151020_122515
Be Sociable, Share!