RealStars på konferens om människohandel

Den 23-24 mars deltog RealStars i en konferens om människohandel anordnat av Länsstyrelsen i Stockholm. Dagarna gav oss många intressanta och givande diskussioner kring trafficking med andra frivilligorganisationer men också beslutsfattare. En summering är att det krävs ett samarbete på olika plan, inte minst mellan organisationer och myndigheter för att ge traffickingoffer den hjälp de behöver men också att motverka efterfrågan som är det verkliga problemet.

 

”Trafficking är vår tids slaveri” är något som inte bara justitiekansler Anna Skarhed tog upp i sitt avslutande tal när hon hänvisade till RealStars konst, som skapats av gymnasieskolor i arvsfondsprojektet, och som syntes på väggarna inne på konferensen. Trafficking är en fråga som är tryckande för såväl myndigheter som specialenheter inom polisen. Där oroar man sig över att arbetet mot trafficking ska hamna i skymundan för andra våldsbrott. Men att trafficking förekommer i nära anslutning till andra grova brott och direkt föder dessa gör vikten av att motverka trafficking än mer påtaglig.

Skarhed ifrågasätter också den försiktighet som finns i Länsstyrelsens senaste rapport om omfattningen av prostitutionen där man anser att sexköpslagen haft ”en viss effekt” och menar istället att den har haft en enorm effekt. Precis som en lag om stöld inte eliminerar att stöldbrott begås så har den effekt att brottshandlingen minimeras. På samma sätt har sexköpslagen effekt genom att kriminalisera handlingen att köpa sex och därmed till viss del minska efterfrågan. Ett ytterligare steg är att även kriminalisera köp av sex utomlands. En handling oacceptabel i Sverige bör även förkastas utanför Sveriges gränser. Det innebär inte minst en utmaning för polisen och att stor vikt läggs på samverkan mellan myndigheter för att kunna motverka trafficking effektivt.

Även samverkan över landsgränser krävs för att kunna motverka människohandeln men också för att hjälpa redan utsatta. Mikamottagningen Malmö talade med oss om vikten av att hjälpa traffickingoffren och att fortsätta arbetet för att finna dessa personer eftersom de vet att om man inte arbetar aktivt får man inte kontakt med dem. Att finna lösningar för att förenkla processen för traffickingoffer är också vitalt. Det stora problemet är inte att det finns personer som hamnat i prostitution. ”Vi har ett problem med män som köper sex.” som Kajsa Wahlberg uttryckte det och sätter huvudet på spiken, efterfrågan måste bekämpas.

Kajsa Wahlberg lyfter ordens betydelse och vikten av att se hur orden vi använder påverkar hur vi ser på problemet. Uttrycket ”barn som säljer sex mot ersättning” normaliserar denna handling som egentligen betyder att ”man begår övergrepp och utnyttjar barn sexuellt”. Det största problemet är efterfrågan som gör att det skapas en tillgång. Med främst män som köper sex är detta en grupp som måste få ökad kunskap och förståelse kring trafficking och vad det innebär. Det behövs ett arbeta för att motverka normer som hinder för sex på lika villkor och diskutera maskulinitet och synen på kvinnokroppen som en handelsvara på en nivå där människor börjar skapa sig en bild av samhällsnormer.

RealStars arbete som fokusera på efterfrågan är rätt vald strategi där vi arbetar tillsammans med företag och inte minst är vårt arbete med ungdomar viktigt där vi använder konst som utmanar, diskuterar Fair sex och lyfter frågan i en ålder där man skapar sig en värdegrund och uppfattning av människovärdet. Det är här vi kan nå ut och motverka en utveckling som innebär fler sexköpare och istället skapa en förståelse för människans egenvärde där kroppen inte ses som en handelsvara utan att sex ska ske på lika villkor- For Fair Sex

Konferensen gav oss många intressanta möten och diskussioner.

Konferensen gav oss många intressanta möten och diskussioner.

Be Sociable, Share!