Realstars besöker Finland – ett land som klubbade igenom en kompromisslag 2006

RealStars fortsätter uppdraget att möta organisationer i andra EU-länder och dela med oss av vårt arbete med stöd av sexköpslagen och Fair Sex. Nu senast har vi träffat finska organisationer där det finns intresse för nya satsningar efter bakslag i arbetet mot sexhandel. Glädjande efterfrågas RealStars utbildningar på hotell och besöksnäringen i länder som Finland.

Människohandeln är gränsöverskridande och samarbete behövs inte bara mellan brottsbekämpande myndigheter utan även mellan idéburen sektor. Ideella organisationer arbetar på olika sätt, vanligast är att ge stöd och assistans till offer och sårbara grupper. RealStars har ett mer förebyggande fokus och har sedan starten 2010 arbetat för att marknadsföra sexköpslagen i andra länder. Speciellt stödjer vi aktörer som vill stärka arbetet mot efterfrågan och därigenom skydda offer. Mötena blir ofta en ömsesidig kunskapsinjektion där vi organisationer stärker varandra.

RealStars har i Finland träffat forskare, idéburen sektor, politiker och den nationella rapportören om människohandel.

Det har i Finland bedrivits ett arbete för en sexköpslag enligt svensk modell. Dock infördes istället 2006 en begränsad lagstiftning där det är förbjudet att köpa sex från offer för människohandel och därmed inte sexköp generellt. Lagen är svår att tillämpa i praktiken och det är svårt att veta en persons bakgrund.

Ordet backlash används av flera personer för att beskriva dagens situation i Finland. En viss skärpning skedde 2015 då sexköp gjordes straffbart oberoende om köparen har vetskap om huruvida personen är offer för trafficking eller inte. Lagen har också svårt bevisläge och är föga effektiv med få domar.

Utvecklat arbete mot arbetsexploatering

I kontrast till den svårarbetade läget för att bekämpa sexuell exploatering har Finland kommit långt i arbetet mot arbetsrelaterad exploatering. Organisationen HEUNI tar fram forskningsrapporter just kring arbetsförhållanden och där träffar jag en av forskarna, Anni Lietone. Hon berättar att myndigheterna gör inspektioner om arbetsförhållanden bland exempelvis etniska restauranger, bygg- och städsektorn samt säsongsarbeten såsom bärplockning. Förhållandena skiftar från små anmärkningar till upptäckter av människohandels fall. HEUNI har även genomfört en studie bland färjeföretag för att öka samarbetet med branschen och förebygga människohandel. Färjebolagen används av smugglare och har potential att även identifiera offer för människohandel. Viking Lines är ett företag med samhällsansvar och etisk kod. ”I motverkande syfte, samarbetar vi med myndigheter, vilket omfattar människohandel, prostitution, smuggling och annan brottslig verksamhet”.

Utmaningar i arbetet mot sexuell exploatering

Hos Finlands nationella rapportör om människohandel träffar jag Venla Roth, senior tjänsteperson för rapportörsfunktionen och med stor erfarenhet inom människohandel. Ett gediget arbete görs för att stärka arbetet och samarbetet mellan finska berörda aktörer involverade i människohandelsfrågan. Ett problem är idag att finska polisen utreder få fall och att det har varit få fällande domar för människohandel och koppleri (55 utredningsfall 2012 och 16 fall 2016). Därmed har även ytterst få offer för människohandel identifierats och fått del av stödprogram, 2-4 per år, oftast asylsökande som exploaterats i länder som Italien.

Venla Roth bjuds in till andra länder för att informera om finska lagstiftningen. Venla poängterar några av dagens utmaningar som även Realstars möter; en nyliberal ideologi med marknaden som förebild, och som påverkar synen på sexhandel. Här framställs individens frihet som överordnad och går före samhällets skydd av utsatta grupper som kvinnor och barn. Strukturella problem och diskriminering synliggörs inte.

I sitt tal på Irland delade Venla med sig av tankarna:

 ”Individualismen känner inte igen det faktum att människor inte nödvändigtvis har samma förhandlingspositioner, inte heller det faktum att en part kan ha en svagare social eller annan ställning gentemot den andra. Ett individualistiskt synsätt kommer inte att lösa komplexa problem i vårt samhälle, inte heller kommer det att främja jämlikhet. Det kommer inte att kunna förhindra eller stoppa utveckling som är skadlig för jämställdhet. Och det kommer inte att kunna eliminera strukturella orättvisor i samhället. … Prostitution är inte bara en privat fråga som omfattas av privatlivets sfär. Vi måste vara noga med att inte återigen separera de privata och offentliga sfärerna från varandra. Vi feminister har lyckats visa att våld och exploatering inte kan privatiseras.”

Även mötet med Eva Biaudet, riksdagsman och tidigare minister och nationell rapportör om människohandel var mycket givande. Hennes engagemang för kvinnors rättigheter och stora kontaktnät genererade många idéer. Att samla besöksnäringen på liknande sätt som Realstars gör i Sverige genom rundabordsmöten och utbildning är en väg som hon, precis som övriga jag träffat, vill ta vidare.

Det finns engagemang och förhoppningsvis kan Finland ta nästa steg med en sexköpslag fullt ut. Inte minst nu när Frankrike har följt den svenska modellen och kriminaliserar alla sexköp och omfattar alla offer.

Realstars får nu som många gånger tidigare bevis för att vårt Fair Sex-koncept är angeläget för att prata om frihet, sexualitet och ansvar. Att andra människors frihet måste respekteras. Fair Sex för alla.

Malin Roux Johansson, grundare och verksamhetschef Realstars

Be Sociable, Share!