Perspektiv på sexköp – En studie baserad på fem unga mäns berättelser om det egna sexköpet

Realstars deltog i Nordiskt Forum som hölls den 12-15 juni i Malmö. Här presenterades bland annat en uppsats skriven av sociologistudenterna Bianca Hällås och Love Rosendal. Studien ”Perspektiv på sexköp” och är baserad på fem intervjuer med unga sexköpare. Ur sexköparnas berättelser växte två huvudteman i studien fram som kallades för ”Sexköpets fördelar” och ”Den legitimerande processen”.

Sexköpets fördelar
Under kategorin ”Sexköpets fördelar” beskrivs de faktorer som går att förstås som att sexköparna ser som fördelaktigt med sexköpet.
En av sexköparna beskriver till exempel hur det är själva jakten efter den prostituerade som upphetsar honom, men att handlingen senare resulterar i skam och skuld på grund av hans oförmåga att sluta köpa sex. En vanligt förekommande förklaring till varför samtliga intervjuade personer köpte sex var lättillgängligheten tillsammans med avsaknaden av känslor. En tredje faktor som en av sexköparna verkade se som fördelaktigt var själva konsumtionen snarare än sexakten. Personen gjorde ingen skillnad på att konsumera materiella ting eller att köpa sex.

Sociologisk analys
Genomgående i beskrivningarna av sexköpet var att det fanns sinnebilder av kvinnan som ett objekt. Hon framställs som någonting man kan använda vilket utifrån idén om ett patriarkalt samhälle kan förstås som ett sätt för köparna att dominera kvinnan och på så sätt förstärka den egna maskuliniteten. Sexköpet kan således förstås som ett sätt för sexköparen att konkurrera i ett hierarkiskt samhälle av manliga grupper där strävan efter maktutövande, alltså strävan efter att kunna utöva hegemoni är beaktad.

Den legitimerande processen
Kategorin ”Den legitimerande processen” består av sexköparnas resonemang kring sina sexköp, vilket kan förstås som att sexköparna på olika sätt ursäktar och rättfärdigar sina handlingar för att legitimera sexköpet.
Samtliga sexköpare jämför sitt eget sexköp med vad som enligt dem ses som mer extrema situationer. Till exempel så menar dem att “pimpen” är den som utgör fara. Och att dem aldrig skulle köpa sex av en kvinna som var fysiskt tvingad till det. Man pratar också om sig själv som en mer lämplig kund, eftersom dem menar att dem erbjuder en “ung snygg kropp” framför en “tjock gammal gubbe”. Två sexköpare berättar också hur dem bidrar till kvinnornas utbildning med de pengar dem betalar för sexköpet. Ett resonemang som förts av flera sexköpare har också varit hur ens manliga sexuella drifter driver dem till att köpa sex.

Sociologisk analys
Att jämföra sig med mer extrema situationer och se sig själv som en mer lämplig sexköpare, kan förstås genom att sexköparna inte verkar se sig som delaktiga till ett dominerande av kvinnor. Dem verkar inte anse att själva sexköpet i sig är en kräkning av mänskliga rättigheter och kvinnan, utan tänker ofta att dess karaktär måste innebära våld eller tvång för att utgöra skada. De intervjuade respondenterna ser alltså inte sitt eget ansvar utan använder olika typer av rättfärdiganden för att neutralisera och underlätta både tidigare men också eventuellt kommande sexköp.
Samtliga sexköpare har under intervjuerna förklarat hur deras sexköp är accepterat i deras närmsta omgivning. Dessa sätt att rättfärdiga sin handling fungerar dels på grund av deras omgivning. Denna omgivning verkar präglas av ett patriarkalt samhälle och legitimerar därför en hegemoni byggd på dominans.

Slutsats
Det blir därför viktigt att med denna studie påpeka hur viktigt arbetet mot jämställdhet är. Sexköparna måste inse att sexköpet i sig alltid innebär ett dominerande över kvinnor och är en kränkning mot mänskliga rättigheter. Detta kan göras genom den informationspridning som ges om människohandels konsekvenser men också genom att fortsätta sprida information om de patriarkala strukturer som vårt samhälle är präglat av. Därför är det arbete som Realstars och andra organisationer gör så viktig i kampen mot att minska efterfrågan på sexuella tjänster.

Läs hela uppsatsen här

Perspektiv på sexköp av Bianca & Love PDF

Bianca Hällås

Be Sociable, Share!