Ny rapport om människohandelns enorma kostnader och lidande i EU

Alla som arbetar mot prostitution och människohandel möter en verklighet som är svår att ta in. Trauman och skador gör att det ofta tar lång tid att komma tillbaka till ett normalt liv utan exploatering. En fråga som flera ställt sig är om det går att omsätta skadorna och lidandet i siffor? Nu har en sådan rapport lanserats i samband med EUs anti-traffickingdag 2020. Rapporten ”Study on the economic, social and human costs of trafficking in human beings within the EU” är finansierad av EU kommissionen för att sätta siffror på samhällets kostnader för människohandeln. Ett underlag som är både är nödvändigt för att förstå vidden av brotten och samtidigt svår att ta in.

De människor som utsätts för övergrepp och utnyttjande genom människohandel beskrivs i termer av våld och tvång. Det handlar om skador i form av fysiskt våld, sexuellt våld men också hot som används för att manipulera och bryta ner människor. För de som faller offer för brottsligheten innebär det lidande i form av fysisk och psykisk ohälsa. Detta lidande skapar också stora kostnader för samhället. Kostnaderna för EU som orsakas av människohandeln är mångfacetterade och utgörs bland annat av höga kostnader för brottsbekämpning, hälso- och sjukvårdstjänster, specialisttjänster, socialt skydd, samt samordning av förebyggande åtgärder mot människohandel. De enda som tjänar på det kriminella utnyttjandet är människohandlarna som utvinner stora vinster.

Den totala kostnaden inom EU orsakad av människohandeln uppgick enligt rapporten till ofattbara 3 700 524 433 euro år 2016. Antal registrerade offer för människohandeln uppgick samma år till 11 832 personer. Kostnadsberäkningen utgår från det antal offer som registrerats (identifierade och förmodade) som offer för människohandel inom EU. Det faktiska antalet offer är betydligt högre än antalet rapporterade, varför uppgifterna blir en underskattning.

Djupgående skador av sexuella exploatering

Rapporten delar upp kostnaden för olika former av människohandeln såsom sexuellt exploatering, arbetskraftsexploatering och övrig människohandel. Inte förvånade för oss som arbetar mot sexuell exploatering visar rapporten att kostnaderna för sexuellt utnyttjande är högre än för övriga former av utnyttjande. Vi vet att skadorna är djupa och sitter i under lång tid, vi vet också att de sexuellt utnyttjade utsatts för högre grad av våld än de arbetskraftsutnyttjade och övrigt utnyttjade. Detta bekräftas även i rapporten som genom att skadorna och våldet bland offer för sexuell exploatering behöver mer hälso- och sjukvårdstjänster och socialt skydd, större ekonomiskt bortfall och högre förlorad livskvalitet.  De fruktansvärda skador och lidande som kvinnor och flickor som säljs för sexuella ändamål på prostitutions”marknader” runt om i Europa (92 % av alla offer inom EU), och vars kroppar görs tillgängliga för övergrepp kräver rehabilitering och annat stöd under lång tid för att kunna återintegreras i samhället. Kostnaderna är också högre för kvinnliga offer vilket hänger samman med de högre kostnaderna i samband med sexuellt utnyttjande och som huvudsakligen drabbar kvinnor.

Rapporten i alla dess delar visar att det är hög tid att bättre implementera EU direktivet med dess tre hörnpelare, förebygga, skydda och åtala de skyldiga. Realstars med flera politiker och organisationer ser behovet av sexköpslagar som kraftfullt motverkar den efterfrågan som bidrar till människohandeln och de skador och lidande som beskrivs i rapporten.

För att ta del av rapporten om människohandelns kostnader i sin helhet:

Eu kommissionen gör numera regelbundet datainsamling av situationen i EU vad gäller människohandel som en del av att implementera EU anti-traffickingdirektivet från 2011.

Antal medlemsstater som numera har en datainsamling och rapporter antal offer som landet registrerat samt förmodade offer har ökat. Även ökad rapportering vad gäller antal åtal har ökat men mörkertalet är stort.

För den totala perioden 2017–2018 registrerades 26 268 offer i EU-28.

• För 2017–2018 var de fem medlemsstater i EU-28 som hade det största antalet registrerade offer Storbritannien (12 123), Frankrike (2 846), Italien (1 988), Nederländerna (1 624) och Tyskland (1 380).

• De fem medlemsstater i EU-28 som hade den största andelen registrerade offer för människohandel för sexuell exploatering var Ungern (97 %), Estland (82 %), Slovenien (80 %), Rumänien (68 %) och Tyskland (67 %)

• De allra flesta av offren för människohandel för sexuell exploatering i EU-27 var kvinnor (92 %) under 2017–2018.

• 23 % av offren för människohandel för sexuell exploatering var barn (EU 27), 26 % (EU 28).

• Formerna för människohandel med EU-medborgarskap 2017–2018 (EU 28) var främst sexuell exploatering (53 %), följt arbetskraftsexploatering (18 %) och övrigt (25 %). Personer som inte är EU-medborgare i människohandel och som registrerades i EU2017–2018 utsattes för människohandel främst för sexuellt utnyttjande (41 %) följt av tvångsarbete (24 %) och övrigt (24 %).

 

Be Sociable, Share!