Ny rapport av Realstars – kommuner, sexköp och hållbarhet i upphandling

Ställer kommuner specifika krav på att upphandlade hotell tar tydlig ställning mot prostitution? Varför är det viktigt att det finns policys mot sexköp på tjänsteresor? Ska du kunna boka hotellrum med pornografiska kanaler om du är anställd i offentlig sektor? Dessa frågor ämnar RealStars nya rapport om kopplingen mellan social hållbarhet, kommuners upphandlingspolicys och prostitution att besvara! 

Realstars genomförde en enkätundersökning hösten 2018 som sammanställts som rapport om huruvida Sveriges kommuner ställer krav på social hållbarhet i upphandling av hotellrum. Undersökningen inspirerades av den rapport Schyst Resande släppte i september 2018, som granskade resepolicys i åtta statliga myndigheter, fyra landsting/regioner och 16 kommuner. Granskningen omfattar de åtta hållbarhetsaspekterna (se bild 1 nedan) miljö, alkohol och droger, kollektivavtal, sexköp i tjänsten, kulturell och ekonomisk påverkan på lokalsamhälle, huruvida krav ställs på anlitade konsulter samt om resepolicyn funnits tillgänglig. Gällande hållbarhetskriterier sexköp i tjänsten visade Schyst Resandes rapport att endast en kommun (Göteborg) av de 16 undersökta hade specifika skrivningar om sexköp i tjänsten.

Syfte med undersökningen

Bild 1, kriterier för hållbarhet. Förstora bilden genom att högerklicka och öppna i ny flik.

Realstars undersökning ämnade därför att få klarhet i huruvida ett större urval av Sveriges kommuner ställer krav i upphandling på social hållbarhet, specifikt gällande krav på att de upphandlade hotellen tar ställning mot prostitution och trafficking för sexuella ändamål. Undersökningen ämnade även att synliggöra huruvida kommunerna har specifika policys kring förbud mot sexköp på tjänsteresor (i Sverige och utomlands). Insamlingsmetoden bestod av en enkät uppdelad i två delar. Enkäten skickades ut till 150 kommuner (de antal kommuner som leverat kontaktuppgifter till upphandlingsansvariga/hållbarhetsansvariga)., svar erhölls från 85 kommuner. Till skillnad från statliga myndigheter har kommuner inte någon skyldighet att avropa ramavtal från deras upphandlingsorganisation SKL Kommentus (Upphandlingsmyndigheten, 2017), en del kommuner utformar således upphandlingsdokument själva. SKL:s upphandling omfattar resebyråservice så som bokning av flyg-, tåg-, buss- och båtresor, bokning av fordon, hotellrum samt grupp- och konferensarrangemang (SKL Kommentus, 2018).

Resultat av undersökningen

Fråga 1 – Krav i upphandling? Ställer kommunen krav på att upphandlade hotell tar ställning emot och arbetar emot prostitution och trafficking för sexuella ändamål? En överhängande majoritet av kommunerna svarade NEJ på frågan om specifika krav i upphandling.

Fråga 1 undersökte huruvida även kommunerna har specifika skrivningar så som prostitution/sexköp/trafficking för sexuella ändamål, och fråga 2 handlade om pornografifria hotellrum. Ladda ner rapporten längst ner på denna sida för att ta del av de fullständiga svaren.

Svar fråga 1. Ställer kommunen krav på att upphandlade hotell tar ställning emot och arbetar emot prostitution och trafficking för sexuella ändamål?

 

Svar fråga 3. Har kommunen du är verksam i specifika skrivningar kring förbud mot sexköp vid tjänsteresor?

Fråga 3 – Förbud mot sexköp? Fråga 3 behandlade huruvida kommunerna har specifika skrivningar kring förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Det framkommer att endast en kommun har specifika skrivningar gällande förbud mot sexköp i tjänsten, med tanke på att Göteborg Stad uppgav att det finns en policy mot sexköp i  Schyst Resandes undersökning (se ovan) kan vi misstänka att det enda JA-svaret vi fick i denna enkätundersökning är från Göteborg. Då enkäten var anonym kan vi dock inte utesluta att det är en annan kommun som uppgett JA-svaret. Läs rapporten för att ta del av de fullständiga svaren vi fick in här.

Sammanfattande analys och Realstars rekommendationer

 ➡ Resultat av undersökningen visar endast 2 av 85 kommuner har specifika skrivningar med krav på att upphandlade hotell tar ställning och arbetar aktivt emot prostitution och trafficking för sexuella ändamål. Endast en av de 85 kommunerna har specifika skrivningar gällande sexköp på resa, i Sverige eller utomlands. Det är förvånande att så pass få kommuner har skrivningar kring detta med tanke på att prostitution och trafficking för sexuella ändamål är ett stort problem vid många hotell och sexköp förekommer under tjänstresor.

 ➡ Några av de svar vi har fått från kommunerna gällande förbud mot sexköp har lyft att det inte ska behövas policys som bekräftar lagar. I Sverige är det olagligt att köpa sex, men det är inte olagligt att köpa sex utomlands. Ett ett vanligt resemål i Europa är Tyskland, där sexköp är lagligt. Att ha riktlinjer för beteende under tjänsteresor kan fungera normerande i de sammanhang på tjänsteresor där sexköp är lagligt och normaliserat.

 ➡ Realstars rekommenderar att de kommuner som upphandlar hotell ska göra specifika skrivningar gällande krav på att hotell tar avstånd och arbetar aktivt mot prostitution och trafficking för sexuella ändamål. Kommunerna kan ta inspiration och stöd av Jordbruksverkets skrivningar gällande upphandling av hotell och förbud mot sexköp i tjänsten. Så länge det inte finns tydligt formulerat så skapar det en viss otydlighet för anställda som reser i tjänsten och för de som ansvarar för upphandling. Därför bör kommunerna verka för att fylla dessa gap och införa skrivningar som saknas. Enligt SKL Kommentus löper Resebyråtjänster 2018 ut i april 2019 (SKL Kommentus, 2018), och detta kan ses som ett bra tillfälle för SKL Kommentus att föra in liknande skrivningar som Jordbruksverket har gällande upphandling av hotellrum och förbud.

 

 

 

Ladda ner rapporten här: Undersökning upphandling och förbud mot sexköp

 

 

Be Sociable, Share!