Könsnormernas Paradise Hotel

Vinnarna av den omdiskuterade realityserien Paradise Hotel har precis korats och programmet har under hösten väckt stor debatt i sociala medier. Programmets karaktärer är långt ifrån fiktiva i termer av de könsroller som deltagarna så tydligt gestaltar. Faktum är att deltagarna, i stor utsträckning, återspeglar dagens dominerande könsnormer och dess tillhörande attribut och förväntade beteenden. Normer och värderingar kring vilka beteenden som är mer accepterade än andra blir särskilt tydligt vid de tillfällen någon av deltagarna kliver utanför könsrollernas strikt definierade ramar. Detta skapar uppståndelse och i vissa fall besvikelse. Ett exempel är när vissa av killarna uttryckte en frustration när tjejerna inte ”ställde upp” på sexuella antåg, samtidigt som vissa av tjejerna uttryckte stor besvikelse inför gänget av ”töntar” som de klev in i huset med. Senare i programmet anländer dock, till tjejernas stora glädje, ”hunkarna” och tjejerna får då chans att byta bort de ”töntiga” killarna. En efter en.

Visserligen tenderar genusanalysen att vara ensidig – mansrollen problematiseras mer sällan än kvinnorollen. Paradise Hotel levererar dock, i detta avseende, tydliga exempel på hur killar utsätts för påtryckningar när det kommer till att upprätthålla en ”macho” image och hur detta tar sig till uttryck. Deltagarna skapar, i relation till varandra, distinkta skillnader mellan könen och ger uttryck för vad som förväntas av en kille respektive tjej. Vidare fråntar deltagarna varandra rätten till sin egen sexualitet genom att inte bara diskutera varandras sexuella handlingar men även ta sig friheten att värdera dessa.
Media kommer troligtvis fortsätta att, genom nöjesprogram som Paradise Hotel, exemplifiera, och ibland förstärka, skadliga könsstereotyper. För att förhindra fortsatt cementering av reducerande könsroller krävs analys och medvetenhet. Här är likgiltigheten den största boven och denna kommer av okunskap och avsaknad av diskussion. Förändring kommer följaktligen inte att ske enbart genom att stänga av Tv:n, då dessa normer är närvarande även utanför Tv-soffans vrå. Visserligen kvarstår den risken att Paradise Hotel formar attityder och värderingar som potentiellt skulle kunna leda till faktiska beteenden, även skadliga beteenden så som sexköp och utnyttjande. Därför är dialog och diskussion högst nödvändigt. Det ska också framhållas att även media har ett ansvar att verka för att bryta skadliga normer och motverka sexism, cementering av strikt definierade könsroller och värderingar som kan leda till destruktiva beteenden.

För att verka som en positiv kraftinjektion i dagens normstyrda samhälle arbetar RealStars på bred front och har en väletablerad verksamhet runt om i landets gymnasieskolor. RealStars föreläser både för ungdomar och företag om sextrafficking, prostitution och sexualitet. Dessa ämnen hänger ihop med synen på sexköp och föreställningar kring sexualitet och könsroller. Med detta fokus vill vi som organisation uppmuntra elever till att diskutera och reflektera kring upplevda förväntningar och attityder kring sexualitet. Skolbesöken är således inte bara ett tillfälle att slå hål på skadliga myter men ger också elever tillfälle att ventilera sig inom ramen för dessa viktiga ämnen.

Genom att arbeta med normer och attityder hoppas vi kunna åstadkomma förändring på en strukturell nivå och även uppmuntra ungdomar att ta ställning för Fair Sex och känna sig fria i sin sexualitet och låta den ta sitt alldeles unika uttryck.

Först då är det Fair Sex.

Be Sociable, Share!