EU ländernas splittrad i synen på prostitution – försvårar arbetet mot trafficking

EU-kommissionen genomförde 2021 studien ‘’The differing EU member states regulations on prostitution and their cross-border and implications on women’s rights’’ för att granska hanteringen av prostitution bland medlemsländerna och hur olika angreppsätt påverkar sexuell exploatering i landet för kvinnor utsatta för prostitution och människohandel. Studien är viktig då en ska kunna utgöra underlag för förslag till lagstiftning och reglering. 

Som bekant är EU delat i synen på prostitution och det slår igenom på olika lagstiftning.
Rapporten redogör för de två huvudmodellerna, dels den modell som legaliserat prostitution fullt ut och är reglerad av staten. Det gäller medlemsländer som Tyskland, Grekland, Ungern, Lettland, Nederländerna och Österrike. Det finns även länder med laglig prostitution men där den är oreglerad och här handlar det om länder som Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien och Danmark, Estland, Finland, Italien, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovenien, Slovakien och Spanien.

Den andra modellen har kriminaliserat prostitution och det finns tre olika angreppssätt. I länder som Kroatien och Rumänien är det kriminellt att vara i prostitution och personens handlingar är straffbara. I Litauen är det straffbart att både ”sälja sex” och även ”köpa sex”. Sverige har varit föregångsland i den modell som bara kriminaliserar köparen och därefter har flera länder följt efter såsom Irland, Frankrike och Norge.  Idag kallas modellen den nordiska modellen eller även equality model. 

Konsekvenserna med att EUs medlemsländer använder sig av olika lagstiftningar försvårar arbetet mot sexuell exploatering och att förebygga människohandel. Rapporten  belyser hur människor kopplat till brotten rör sig inom EU, exempelvis att de länder där prostitution är legaliserat lockar till sig de män som avser köpa sexuella tjänster t ex svenska män som åker till Tyskland för sexköp. Kvinnornas utsatthet är fortfarande densamma vilket gör att problemet kvarstår. 

Realstars har sedan starten arbetat för att sprida den svenska sexköpslagen då den svenska modellen signalerar att det är fel att köpa en annan människas kropp och framförallt lägger ansvaret där det hör hemma, på förövaren. Sexköpslagen ger även ett verktyg för polisen att gripa in där sexhandel sker och därmed ge kvinnorna skydd och stöd och förövaren sitt straff. Det ger en tydlig signal till män som vill köpa sex att det är oacceptabelt. Läs även debattartikel i Aftonbladet ‘’Inför den svenska sexköpslagen i EU’’ :

Om alla länder i EU väljer att kriminalisera sexköpare så blir det svårare för personer att förflytta sig till andra länder för att köpa sexuella tjänster. Konsekvenserna med att länder fortsätter att ha olika lagstiftning gör att utvecklingen går mot en normaliserad sexhandel. Europaparlamentets resolution, Honeyball-resolutionen har tydligt tagit ställning för den nordiska modellen och med stöd av partiöverskridande majoritet poängterades det brådskande behovet att få slut på prostitution och kränkningar av kvinnors rättigheter i EU.

 ‘’on prostitution and sexual exploitation and its impact on gender equality’’ .. 

Den nordiska modellen påverkar sättet som landet arbetar för att minska den sexuella exploateringen och  efterfrågan bland män som vill köpa kroppar. Polismyndigheten intygar att kriminalisering av sexköpare gör att det blir ‘’lättare’’ att upptäcka köparna och därmed hitta alternativa lösningar för att minska sexköpen. Även om det är svårt att komma åt sexköparna så kan de rättsliga förändringarna påverka utvecklingen.

Realstars ser det som nödvändigt att EU går vidare från Honeyball resolution och skapar ett enhetligt regelverk som förbjuder sexköp fullt ut i samtliga EU länder i syfte att komma åt sexuell exploatering, prostitution och människohandel.

Be Sociable, Share!