Ord har betydelse!

Ord har betydelse! Fjolårets kartläggning av prostitution och människohandel genomförd av Jämställdhetsmyndigheten innefattar begreppet “sex mot ersättning”. Dessutom användes ord som “köpare” och “säljare” för förövare respektive personer som utnyttjades i prostitution. Detta underminerar den utsatthet som ett liv i prostitution så ofta präglas av. Realstars har länge varit en organisation som har uppmärksammat hur ordval försvårar för vårt arbete och den brottslighet som vi motverkar. Om vi inte pratar om förövare och offer så har vi heller inte något brott – och har vi inget brott tappar vi hela syftet med vårt uppdrag.

Realstars ingår i Plattformen civila Sverige mot människohandel, som valde att reagera på både metod och ordval i omfattningskartläggningen kring prostitution och människohandel. Malin Roux Johansson, generalsekreterare i Realstars var en av styrelsemedlemmarna i Plattformen mot människohandel som skrev under nedan debattartikel “Jämställdhetsmyndigheten måste göra om sitt jobb”. Här återges ett utdrag och här är länken för er som har DN: https://www.dn.se/debatt/jamstalldhetsmyndigheten-maste-gora-om-sitt-jobb/

“Först och främst är vi djupt oroade över begreppsanvändningen och det förhållningssätt som genomsyrar såväl uppdraget som studien. I regeringsuppdraget beskrivs att kartläggningen ska omfatta de som ”köper respektive säljer sexuella tjänster”, vilket är långt ifrån en terminologi av förövare (som begår ett brott) och den som utsätts i prostitution. Detta riskerar att måla upp en bild av två jämlika parter i förhandling om en ”tjänst”.

Detta begrepp utesluter inte bara de utsatta vi möter som upplever det starkt stigmatiserande att de har fått ersättning för ”sex” eftersom de upplever sig utsatta för övergrepp. Det förminskar också generellt allvaret i brottet eftersom ordet ”sex” signalerar en handling under samtycke – alltså motsatsen till dessa brott.”

Därtill menar författarna att undersökningen exkluderade flera drabbade grupper, exempelvis traffickingoffer och utländska medborgare. Dessa grupper utgör en stor andel av de sammanlagda exploateringsoffren i landet. Resultatet i kartläggningen är således inte representativt för de grupper som är utsatta för den här typen av brott. Nedan kommer ytterligare ett citat från artikeln.

“De röster som får utrymme i studien är oerhört viktiga, men det är uppenbart att kartläggningen, utan vidare förklaring, har utelämnat den stora majoritet som vi dagligen möter: kvinnor som under hot och tvång eller genom falska löften luras till Sverige från andra länder för att exploateras och utsättas för övergrepp av svenska män.”