Digitala bordeller – USA i täten för att komma åt internetsidor

Under våren 2018 uppmärksammade RealStars, i samarbete med tidningen Faktum, genom ett seminarium och publiceringen av en rapport, fenomenet digitala bordeller. De digitala bordellerna är eskortsidor som existerar på internationell skala och i stort sett riskfritt säljer annonsplatser för sexuella tjänster. De utgör därmed kontaktytan mellan köpare och säljare. Verksamheten är mycket vinstdrivande och stämmer även väl överens med definitionen av koppleri, straffbart enligt svenska brottsbalken.

Få åtgärder tas för att aktivt stoppa denna form av digitala koppleri. Dess nya plattform, internet, verkar vara mindre tillgänglig för rättssystemet jämfört med de fysiska mötesplatser som tidigare fyllt samma funktion. Detta kan delvis förklara den brist på insatser som tillåtit verksamheten att florera sedan 2012, då den senaste domen för digitalt koppleri ägde rum i Sverige.
Eskortsidornas verksamhet möjliggörs dock av en tjänst som vi alla använder oss av nästintill dagligen, nämligen digitala betalmetoder. Tjänsterna erbjuds i många fall av väletablerade företag som Mastercard och Visa. Via dessa betalar annonsköparna för annonsplatser och de som driver eskortsidorna tar emot sin vinst. Denna användning sker trots att många kortföretag påstår sig följa regler där transaktioner som genomförs via deras tjänster ska vara lagliga ur både köparens och säljarens perspektiv. Då både sexköp och koppleri är kriminaliserat enligt svensk lag är försäljningen av annonser i ändamål att sälja sexuella tjänster ej lagliga. Här finns alltså utrymme för finansiella aktörer att agera för att ta sitt sociala ansvar. Vi ämnar här redogöra kortfattat för vad som genomförts på denna front i USA.

I USA har insatser gjorts i större omfattning för att genom de involverade företagen strypa den digitala bordellverksamheten. Sheriff Tom Dart i Cook County (område i delstaten Illinois), hörde i juni 2015 av sig till Visa och Mastercard för att be företagen stoppa betalningar för så kallade “adult ads” på sidan Backpage.com, amerikansk annonssida med flera kategorier. Till följd av detta omöjliggjorde Visa och Mastercard köp av ”adult ads” genom sina betalkort, Backpage markerade sin kategori adult ads som censurerad och tog bort eskortannonserna i USA samt stämde Tom Dart som av lokal domstol förbjöds kontakta kortföretagen. Av en utredning genomförd av senatens Subcommittee of investigations, påbörjad samma år och publicerad i januari 2017, framgick att Backpage’s ledning var medveten om hur deras verksamhet underlättade sexhandel samt medvetet försökt dölja försäljning av barn inom ramen för ”adult ads”.

De digitala bordellernas medverkan i dessa brott mot mänskliga rättigheter har lett till att trafficking-överlevare stämt företagen. Till följd av att den befintliga lagstiftningen huvudsakligen skyddat företagen från ansvar har den amerikanska kongressen utformat ett lagförslag i syfte att främst komma åt sexhandel med barn. Lagen röstades igenom under våren 2018 och innebär att nätbaserade plattformar som medvetet assisterar, stödjer eller förenklar trafficking nu kan ställas inför rätta. När offer för trafficking har ökade chanser att vinna fall emot de sidor som de sålts på blir det lättare att komma åt företagen som äger sidorna. Detta leder på lång sikt till att företag som förmedlar dessa sidor håller sig från att göra vinst på sexuell exploatering av utsatta människor. Kritiker från pro-prostitutionslobbyn menar att lagens vaga formuleringar riskerar att censurera information på sidorna om hur personer i prostitution kan erhålla sin inkomst under mindre farliga omständigheter. Det har även utvecklats oro kring att sexhandel kommer att flyttas till delar av nätet som är ännu svårare för rättsväsendet att komma åt. Det är inte ovanligt att den här typen av kritik kommer från pro-prostitutionsgrupper. Det är då viktigt att komma ihåg att många av dessa grupper ofta förespråkar mindre samhällelig inskränkning av prostitution, vilket vi har sett i fall som Tyskland och Holland leder normalisering av sexhandel och ökning av sextrafficking.

Lagstiftningspaketet som (SESTA, FOSTA) har som syfte att skydda utsatta grupper och ge upprättelse till de som blivit utsatta för sextrafficking. Att hålla företag ansvariga för hur deras tjänster används visar på agerande inom den digitala finansiella sektor där kommersiell sexuell exploatering huvudsakligen äger rum idag. Lagar och diskussioner i andra länder är viktiga källor till information. Lagen är ett försök till att komma åt problemet med sexuell exploatering på nätet. Samtidigt måste problemet också angripas på en djupare nivå som behandlar dess orsaker och därmed måste fokus även ligga på sexköpare och efterfrågan. I USA är det förbjudet att både köpa och sälja sex. RealStars förespråkar den svenska sexköpslagstiftningen och ser därför behov av att avkriminalisera personer i prostitution i USA i syfte att inte sätta de som befinner sig i prostitution i en ännu mer utsatt position. Istället bör dessa personers situation förändras med hjälp av exit-program och sexköpare bör i större utsträckning hållas ansvariga för sina handlingar. Även om ett ställningstagande för traffickingoffrenas rättigheter formulerats genom denna lag visar oron för hur lagen kan fungera att mycket arbete återstår, både vad gäller konkreta insatser och att påverka attityder.

Be Sociable, Share!