Dags att börja ta sexköp på allvar

Nu i dagarna har vi kunnat lyssna på Sveriges Radios granskning om prostitutionen i Sverige. Inslagen tar bland annat upp problem kring hur Sveriges myndigheter hanterar sexköp. Polisen brister i sitt arbete mot sexköp på många håll i landet, i flera län dömdes inte en enda person trots den oroväckande utvecklingen.

Slutsatsen är att sexköp som brott inte är en fråga som prioriteras. En anledning till detta skulle kunna vara att straffet för sexköp är för lågt och att brottet därför får låg prioritet för polisen. Maxstraffet för sexköp är ett års fängelse men normalstraffet är 50 dagsböter. I ett av radioinslagen berättar åklagaren Patrik Tilly att han vill att straffpåföljden för sexköp ska omprövas i högsta domstolen för att undersöka om straffet bör höjas. Detta är självfallet ett initiativ som vi på RealStars välkomnar. Vi skulle även vilja att frågan om sexköp och straffbarhet utvidgas. Att 80% av svenskarnas sexköp sker utomlands är något vi inte kan bortse ifrån. Det bör det vara straffbart för svenska medborgare att köpa sex också utanför Sveriges gränser. Att majoriteten av sexköpen sker utomlands är ingenting vi kan blunda inför och det är därför viktigt att lagstiftningen anpassas.

Sexköp är ett allvarligt brott vilket måste avspeglas inom polisen, rättsväsendet och i samhället i stort. För det handlar inte bara om sexköpet i sig. De senaste årens ökning av sexköp samt myndigheters hantering av brotten säger något om hur vårt samhälle ser på kvinnor och minoriteters rättigheter. Vi vet att de som är mest sårbara för att komma att befinna sig i prostitution är kvinnor, flickor samt segregerade och utsatta grupper. Vi vet att många personer som befinner sig i prostitution i Sverige kommer ifrån fattiga förhållanden i fattigare länder eller använder sex som självskadebeteende. Vi vet också att en stor andel (68%) av de människor som utsätts för prostitution lever med posttraumatiskt stressyndrom (se Prostitution in 9 countries). Samhället har ett ansvar i att skydda dessa personer. Skydda dem från förövare som vill köpa deras kroppar och skydda dem från förövare som vill sälja deras kroppar. Sexköp är ingen privatsak utan ett brott.

Sexköp, likt andra brott kopplade till psykiskt, fysiskt och sexuellt våld riktat mot kvinnor och marginaliserade grupper, är något som ligger långt ner på agendan. I samhällsdebatten, inom politiken och inom journalistiken, är frågan om prostitution något som ofta utesluts i samtal om grov brottslighet. I meningen ”vi måste komma till bukt med gängkriminalitet, ungdomskriminalitet, psykisk ohälsa, hedersbrott, sprängningar och narkotikabrott”, bör förstås sexhandeln och trafficking även omnämnas.

I Sverige behövs nu ett starkt ledarskap som kan säkerställa att lagar och rättssamhälle fungerar. Sverige, som ska vara ett land i framkant, med goda exempel inom mänskliga rättigheter behöver se allvaret i situationen. En god vilja och sporadiska insatser räcker inte om bristerna tar övertag och önskvärda effekter uteblir. Sveriges myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och politiker måste kraftsamla och arbeta enligt en gemensam strategi för att vända utvecklingen.

Vi måste skydda utsatta grupper och förebygga bland dem i riskzonen. RealStars uppmanar till krafttag och en helhetsstrategi på nationell nivå som både skyddar offren och eliminerar efterfrågan på sexköp. Samtidigt vill vi se att alla schysta män engagera sig i frågan och tar ställning mot sexuell exploatering.

Be Sociable, Share!