PROJEKT VÄXTKRAFT THAI, ÅR 2021 – 2022

Under 2019 drev Realstars projektet ”Ett näringsliv fritt från trafficking”, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten. Målet med projektet var att stärka näringslivet för att motverka prostitution och människohandel och där en av målgrupperna utgjordes av massageinstitut.

Nu tar vi nästa steg och intensifierar arbetet genom ”Växtkraft Thai”, ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet tar som utgångspunkt den problembild med män som efterfrågar ”sexköp”. Problemet ska ses i ljuset av en stor ökning av antalet thaimassageinstitut i Sverige där ett stort antal unga kvinnor som senaste åren migrerat från Thailand arbetar och där flera kvinnor vittnar om en mångbottnad utsatthet.

Det övergripande syftet med projektet är att ge unga thailändska kvinnor som arbetar på thaimassageinstitut och med risk för, eller som befinner sig i prostitution, människohandel eller annan utsatthet, en möjlighet att ta sig ur denna utsatthet. En viktig del är därför att arbeta bort huvudproblemen kring utsattheten, oftast kopplat till mäns våld mot kvinnor genom ”sexköp” och samtidigt bidra till kunskapshöjning, empowerment samt förbättrad och tryggare arbetsmiljö. Projektet kommer att verka för stärkt ekonomisk självförsörjning , utökat tjänsteutbud och höja statusen på thaimassage. Ytterligare delmål är att öka kapacitetsbyggande och samverkan hos myndigheter och andra aktörer för att stärka målgruppen och bygga bort brottsligheten från branschen.

Projektet består av fem hörnpelare:

• Dialoger och besök på thaimassageinstitut och målgruppen unga kvinnor; inventering av behov, kunskapshöjning och stöd och nätverksbyggande mellan arbetsplatser och kvinnor.

• Erbjudanden och coaching kopplat till konceptet ”Kvinnor emellan”; erfarenhetsutbyte, självutveckling och empowerment

• Erbjudanden kopplade till förbättrad ekonomi och självförsörjning; utbildningar, kompetensutveckling och samarbeten för att pröva nya yrkesroller och utveckla nya tjänster.

• Brobryggande aktiviteter och ökat samarbete mellan myndigheter, näringsliv och organisationer.

• Aktiviteter för att arbeta bort efterfrågan på ”sexköp” och annan brottslighet i den riskutsatta branschen.

I projektet samverkar vi med flera organisationer som på olika sätt bidrar med kunskap, utbildningsinsatser och olika former av samarbeten såsom branschrådet Svensk Massage, Thailands ambassad i Stockholm, Thailändska kulturföreningen i Malmö, Mikamottagningen Göteborg, Stockholm samt Evonhuset i Malmö, Frälsningsarmén samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel och Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.

PROJEKT ETT NÄRINGSLIV FRITT FRÅN TRAFFICKING, ÅR 2019

Som grund till projektet ”Växtkraft Thai” ligger Realstars tidigare projekt ”Ett näringsliv fritt från trafficking”, en satsning för att motverka prostitution och människohandel med koppling till thai- och massagebranschen. Projektet finansierades av Jämställdhetsmyndigheten och syftade till att förebygga mäns våld mot kvinnor. En viktig del i projektet var att motverka och uppmärksamma den sexhandel som idag pågår på thaisalonger/massagebranschen. Arbetet behöver prioriteras med stöd av sexköpslagen, vilket innebär att fokusera på ”sexköpande” män som söker sig till thaisalonger, samt koppleri- och människohandelslagstiftning.

Att män ”köper” sexuella tjänster på thaimassagesalonger är inte något nytt fenomen men mycket tyder på att det har ökat och pågår relativt ostört. Gatutidningen Faktums granskningar under 2019 visar bland annat att antalet thaisalonger har femdubblats under de senaste tio åren. I reportagen vittnar kvinnor om hur de regelbundet ofredas av män som vill ”köpa sex”. Att de hotas när män begär ”extra tjänster” och om en hög förekomst av svart arbetskraft, med kvinnor som ibland även bor på salongerna. Tips från allmänhet, medias rapportering, polisens bedömning samt det uppenbart höga antalet besök på thaimassageguiden.se och diskussioner bland sexköpare på nätet, ger samtliga indikationer på en utbredning av sexhandeln. Mer information om situationen och initiativet hittar du i RealStars rapport om thaimassage och sexhandel.

Projektet har tagit fram en debattartikel som många aktörer skrivit under. Läs debattartikeln här.

Stöd och verktyg för thaisalonger/massagebranschen:

Informationsträffar, film och märkning
Syftet med projektet var att skydda människor som är utsatta och förebygga mot sexuell exploatering. Följande delar har ingått: Dialog med thaisalonger våren 2019, framtagning av film och märkning som lanserades under hösten 2019.

I syfte att lyssna till arbetstagare på thaisalonger genomförde Realstars informationsträffar för thaimassagesalonger i Malmö, Göteborg och Stockholm. Mötena var mycket uppskattade och informationsfilmen och märkningen svarar upp mot behoven hos många salonger som också bekräftade den verklighet och utsatthet som informationsfilmen, don’t welcome sex purchase, beskriver.

Film
Projektet har tagit fram en film som har som syfte att uppmärksamma den sexhandel som pågår på thaimassagesalonger, hur vi tillsammans kan arbeta motverkande samt ge tips och stöd till thaimassagesalonger för att motverka ”sexköp”.
Filmen är cirka 11 min och visar såväl problemet med män som efterfrågar ”sexköp” på salongerna som utsattheten och stigmatiseringen för kvinnor på thaisalonger/massageinstitut. Filmen visar även vad massagesalonger och andra aktörer kan göra för att motverka ”sexköp” och andra brott kopplade till thai- och massagebranschen.

Filmen finns på följande länk:https://youtu.be/zekjGBdMsAo

Märkning
I dialog med thaimassagesalonger har projektet även tagit fram en märkning ”We don’t welcome sex purchase”. Märkningen finns i olika utformningar och kan användas på thaimassagesalongerna och på företagens hemsidor samt sociala medier.

Märkningen går att beställa hos info@realstars.eu både tryckt och digital, eller ladda ner direkt genom att spara bilderna.

Tips på förebyggande åtgärder
• Tydlig information på hemsidan om vilken typ av massage och tjänster som erbjuds samt priser och hur en massage går till (t ex att underkläder ska behållas på).
• Ställningstagande mot ”sexköp” på hemsida, Facebook m.m.
• Skyltar och märkning som informerar om sexköpslagens innebörd.
• Inredning och design som knyter an till massageyrket, skapa en trygg plats för både anställda och kunder.

Organisationer och förbund inom branschen, thaimassage och övrig massage, kan visa sitt ställningstagande mot sexuell exploatering och bidra med expertis gällande regler och lagar, tips på inredning, stöd med marknadsföring, utbildningar etc.

Vad andra samhällsaktörer och allmänhet kan göra:

•Fastighetsägare är skyldiga att agera om de misstänker att det pågår prostitution i deras lokaler, enligt kopplerilagstiftningen. För att förebygga behöver fastighetsägare kommunicera med hyresgäster samt veta hur de ska agera vid misstanke.
• Som medmänniskor kan vi ta tillfället i akt att visa att ”sexköp” är fel när vi hör en normaliserande attityd.
• Som kunder och allmänhet bör vi vara medvetna om vikten av att betala ett rimligt pris för en massagebehandling. Underpriser undergräver möjlighet till försörjning och seriös verksamhet.

Sprid gärna information vidare
Som thaimassagesalong kan ni gärna sprida informationen vidare till andra salonger samt på er egen hemsida och sociala medier. Genom att engagera kunderna i initiativet skapar vi en positiv och seriös bild av branschen.

Definitioner

Sexköpslagen
Det är olagligt att ge ersättning för sexuella tjänster. Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster.

Koppleri
Den som främja eller ekonomiskt utnyttjar en person i prostitution döms för koppleri.

Trafficking
Människohandel, även kallad trafficking, innefattar flera olika steg där syftet är att få offret att åka från ett ställe till ett annat för att utnyttjas till exempel för sexuella ändamål (prostitution).

 

För mer info se:
Fakta om trafficking

Människohandel för sexuella och andra ändamål