Etiska riktlinjer och policys hjälper bolagen att vägleda och styra verksamheten att ta socialt ansvar för sin påverkan på omgivningen. De ger ett stöd för medarbetarnas uppträdande i olika situationer.

Områden som är relevanta för samtliga företag att synliggöra i policys med koppling till människohandel för sexuella ändamål och mänskliga rättigheter är:

  • Regler för köp av sexuella tjänster, eskortservice och porrklubbsbesök
  • Även regler för porrsurfing brukar ingå i etiska riktlinjer för att säkerställa socialt ansvar.

När en policy tas fram kan andra företags och myndigheters policy ge vägledning. Många policys är dock inte tillräckligt tydliga varför översyn och utveckling behövs.

Exempel på företag med policy inom området är Skandia. Motverkande av köp av sexuella tjänster och barnpornografi. Skandia ska även, där så är möjligt, motverka sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Skandias medarbetare ska, även när de är på tjänsteuppdrag internationellt, respektera svensk lagstiftning om förbud mot köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.”

H&M har en resepolicy som vägleder anställda att inte befinna sig i miljöer där sexhandel förekommer. Sandvik har i sin uppförandekod poängterat under avsnittet om sexuella trakasserier att begäran om sexuella tjänster inte får förekomma (som kan komma att vidare utvecklas enligt Sandvik). Andra exempel på policys hos offentliga/statliga aktörer är:

Riktlinjerna bör ingå i företagens uppförandekod, en sk Code of Conduct som tydliggör och sammanfattar företagens ansvarsfrågor gentemot olika intressenter (exempelvis miljön, hälsa och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhället och andra sociala- och hållbarhetsfrågor).

Det är viktigt att frågorna om människohandel blir en integrerad del av företagens sociala ansvar. Ju tydligare riktlinjerna är exempelvis om avståndstagande för sexköp – desto bättre stöd ger de. Det blir viktigt att medvetanegöra att köp av sex bidrar till marknaden för sexhandel och sextrafficking. De är två sidor av samma mynt. Personalen bör göras medveten om att inte sätta sig i situationer som kan innebära risk för att frångå etiska riktlinjer och affärsetik.

Realstars har tagit fram men policy för att ge företag stöd för att ta fram etiska riktlinjer på området. Delar av den kan vävas in i egna riktlinjer alternativt som en separat tjänsteresepoliy.

För stöd i arbetet med policy och etiska riktlinjer: kontakta Malin Roux: malin@realstars.eu

”Det är förbjudet att köpa sexuella tjänster i samband med tjänsteresor och liknande, vare sig det sker under eller efter arbetstid. Med köp av sexuella tjänster avses all inblandning i handeln med sexuella tjänster, oavsett i vilket land det sker och oavsett om det är tillåtet eller förbjudet i det landet.  Förbudet i denna policy avser således inte enbart betalning för sexuella tjänster eller besök på porr- eller strippklubbar, utan all kontakt som kan innebära ett stödjande av människohandel omfattas.”

Särskilt utsatta branscher

Vissa branscher är särskilt utsatta riskbranscher och har därmed ett större ansvar att se till och förebygga att verksamheten på något sätt inte kan underlätta för aktörer i människohandelskedjan (rekrytering, transport och exploatering). Aktörer inom människohandel för sexuella ändamål nyttjar tjänster, platser och arenor för sin verksamhet. Riskbranscher är hotell, klubbar, taxi, event & sportarrangemang, banker och webhosting-företag som kan tillhandahålla tjänster för den kriminella verksamheten.

Företag inom dessa branscher bör identifiera och hantera riskerna på ett förebyggande sätt där medarbetarna har fått utbildning för att kunna hantera situationer som kan uppkomma.

Scandics Hotels har med en skrivning om trafficking i den nya uppförandekoden. Tommy Nedermann, Scandics Hållbarhetschef, säger följande om varför de valde tydliggöra sitt ställningstagande.

”I samband med att vi rullade ut en ny Code of Conduct för några år sedan så tog vi med ett tydligt statement att vi inte accepterar trafficking och hur vi ska förhålla oss när det inträffar. Hotell är en plats där vi möter problemet och det har även varit aktuellt på våra hotell. Då är det viktigt att vi gör våra medarbetare medvetna om detta och förbereder dem på hur vi ska agera. Det är ett ständigt arbete för oss att utbilda och hålla frågan aktuell på våra hotell.”

Från Scandics Hotels uppförandekod

”Scandic ser på mänsklig trafficking som ett särskilt allvarligt fall av brott mot
de mänskliga rättigheterna och arbetsrätten och vi kommer aldrig att acceptera
prostitution på våra hotell. Vi verkar kontinuerligt för att motarbeta förekomsten
av prostitution på våra hotell och för att utbilda våra anställda i att
upptäcka detta och vidta lämpliga åtgärder.”

Lagar och internationella riktlinjer inom mänskliga rättigheter

  • Nationell lagstiftning samt internationella konventioner och deklarationer
  • FN:s Global Compact
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  • Sexköpslagen, diskrimineringslagstiftningen mfl
  • FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Kvinnokonventionen, barnkonventionen