CSR, Corporate Social Responsibility, innebär att ta ansvar för den påverkan som en organisation har på sin omgivning. Företagens sociala ansvar innebär att företag ska ta ansvar ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. CSR sträcker sig i dag längre än ansvar för produkter och tjänster som företagen producerar. FN:s Global Compact är grunden för företagens spelregler inom hållbar utveckling. Den uppmanar företag att genomdriva tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljön och korruption inom den sfär de kan påverka. Arbetet stödjer en hållbar utveckling. Global Compact uppmanar även företag att bidra till en positiv samhällsutveckling i aktuella frågor. Arbetet bör ske i samarbete med idéburna organisationer.

Bli RealStarsvän

Näringslivet kan spela en viktig roll i arbetet för att utrota och stoppa den moderna slavhandeln där sextrafficking står för lejonparten och där tvångsarbete också ingår i företagens ansvar. Det är centralt att företagen samarbetar över branscher, utbildar och förebygger.

Frågan om trafficking bör komma högre upp på agendan för hållbar utveckling.

Som RealStarsvän förebygger ni i er egen verksamhet och stödjer RealStars arbete mot trafficking.  Ni får stöd i arbetet vid behov och  syns i RealStars externa kommunikation som RealStarsvän.

5 steg för socialt ansvar och trafficking

1. Se över och minska risker

Är vår bransch särskilt utsatt för risker kopplade till trafficking (resor, hotell, banker, event, web hostsföretag, råvaruutvinning samt företag med produktion i utvecklingsländer etc)? Minska risken för utpressning och korruption om medarbetare eller företaget frångått etiska riktlinjer och affärsetik. Analysera risker, skapa regler och samarbeten för att förebygga. Utbilda medarbetare och ta fram rutiner.

2. Policy och skapa medvetenhet

Diskutera frågan i ledningen och skapa en tydlig policy vad avser sexköp vid tjänsteresor och produktion hos underleverantörer m.m. Policys bör bli en del av företagets uppförandekod.

3. Värderingar

Vad står vi för? Skapa delaktighet och arbeta med värdegrunden. Tydliga spelregler stödjer medarbetarna i lämpligt uppträdande i olika situationer, vilket också ger en god arbetsmiljö.

4. Utbildning

Utbilda anställda och ledningen om hur ni identifierar och rapporterar det som kan vara tecken på exempelvis människohandel för sexuella ändamål och tvångsarbete.

5. Varumärke och innovativa samarbeten

Berätta för era kunder om de värden ni värnar om. Skapa profilprodukter till förmån för arbetet mot trafficking. Skapa kampanjkommunikation för att inspirera intressenter och kunder. Möjliggör för flera att vara med och göra skillnad och stoppa trafficking.

Kontakt:

Malin Roux Johansson
mail: malin@realstars.eu
Tel: +46 0707 47 41 87

Adress:
Södra Larmgatan 6
411 16 Göteborg

www.realstars.eu