Uppföljning av Regeringens handlingsplan mot prostitution & människohandel

I en rapport från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som togs fram år 2011, har man kartlagt hur uppföljningen av Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Rapporten presenterar en del statistik kring frågan.

2 av 3 utpekade gärningspersoner är män och 1 av 3 är kvinnor. Vid grövre brott, som inrymmer hot och våld är gärningspersonen nästan alltid en man och den utsatta är i nästan samtliga fall en kvinna.

– Det är vanligast med att det bara är en gärningsman och en utsatt. Det är ovanligt med större härvor där fler är inblandade.

– Livssituationen och utsattheten varierar för de utsatta, liksom graden av frivillighet. En del har genomlevt kidnappning, våld, hot, våldtäkt, isolering och har levt under slavliknande förhållanden. Och en del ser sig inte alls som ett offer för sexhandeln.

Hittills har 14 personer dömts där samtliga domar avsåg brott mot minderårig, men det är få anmälningar som går vidare till åtal. En bidragande orsak till detta är att den utsatta sällan vill samarbeta med polisen i ärendet, på grund av att de antingen är rädda, har utvecklat en emotionell relation till gärningspersonen eller av någon annan anledning.

– Det förekommer mycket allvarliga fall av människohandel för sexuella ändamål i Sverige, men att antalet kända sådana fall är få. Det rör sig om runt sju fall per år. Mörkertalets storlek är okänt.

– Enligt undersökningar som Ungdomsstyrelsen har låtit göra om ungas erfarenheter av att sälja sex på nätet och deras attityder till det, framkommer det bland annat att 1,5 procent av eleverna i årskurs tre på gymnasiet uppger att de har haft sex mot ersättning. (Pojkar: 1,7 procent; Flickor: 1,2 procent)

– I juni 2010 gjorde Regeringen en utvärdering av sexköpslagen. Utredaren drar slutsatsen att sexköpslagen haft effekt på prostitutionens omfattning. Särskilt tydlig när det gäller gatuprostitution.

Syftet med Regeringens handlingsplan är att få prostitution och människohandel att minska genom att stärka arbetet emot sexuell handel. Men det saknas uppgifter om omfattningen direkt innan samt efter att handlingsplanen genomförts, vilket gör målet svårt att uppfölja. Det saknas även större, representativa befolkningsstudier som kartlägger bland annat hur många svenskar som har erfarenhet av att sälja sex. Idag finns enbart uppskattningar.

Kunskapen om omfattningen av människohandel i Sverige är ännu mindre än i fråga om prostitution. Antalet anmälningar av människohandel är ca 30 stycken per år, men Rikspolisstyrelsen uppskattade år 2004 att antalet var närmare 400. Handeln är nästan uteslutande förlagd till storstäderna.

När det gäller människohandel för sexuella ändamål kan man se att samverkan kring frågorna på nationell och internationell nivå (främst europeisk) har ökat. En faktor till varför initiativen kring prostitution från europeisk nivå har varit fåtaliga kan vara att synen på prostitution varierar mellan länderna.

I många länder är prostitution lagligt, vilket skapar förutsättningar för människohandeln. Detta är något som vi på RealStars vill sätta stopp för.

Be Sociable, Share!