Sverige och Frankrike samarbetar mot efterfrågan

”Betydelsen av att Frankrike nappade på Sveriges förslag att bedriva en gemensam diplomati internationellt mot människohandel för sexuell exploatering och prostitution kan inte överskattas. Fördelarna är många.” så säger Per-Anders Sunesson som var Sveriges ambassadör mot människohandel mellan 2016 till 2021 tillika styrelsemedlem i RealStars Sverige.

1999 var Sverige var första landet i världen att anta dagens sexköpslag, och jämfört med många andra länder i EU har Sverige en lägre andel kvinnor försatta i prostitution. Flera länder har följt efter Sverige och 2016 blev Frankrike det femte landet att införa en sexköpslag. I vissa delar har Frankrikes lag varit starkare än den svenska eftersom den tar ett större grepp för att täppa till luckor och underlätta för lagens genomförande genom exempelvis exitprogram och kurser för att förebygga bland män som köper sex genom att konfronteras med obekväma sanningar för den som rättfärdigar prostitution.

Prostitution innebär att utsatta människor blir utnyttjade. 95% av kvinnor försatta i prostitution inom EU kommer från andra regioner och kontinenter än landet de befinner sig i. Ofta från Östeuropa eller länder från Afrika. Kvinnorna utsätts för kraftigt försämrad psykisk och fysisk hälsa och riskerar att drabbas av PTSD. Som RealStars förespråkar är det därför extra viktigt att fokus ligger på att motverka efterfrågan som driver människohandel för sexuell exploatering och erbjuda exit-program för förövarnas offer och därmed bidra till att stoppa mäns våld mot kvinnor.

2019 tog Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström och Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian, inom ramen för respektive lands feministiska utrikespolitik, initiativ till ett samarbete mot efterfrågan på människohandel för sexuell exploatering. Syftet med överenskommelsen är att bedriva en gemensam diplomati mot människohandel för sexuell exploatering och prostitution. Samarbete sker dels mellan utrikesdepartementen dels mellan respektive lands ambassader runt om i världen. Det kanske viktigaste verktyget är informationsspridning om den svenska och franska lagstiftningen och att visa på lagstiftningens positiva konsekvenser vad gäller att motverka efterfrågan på kvinnor och flickor i prostitution och att människohandel och prostitution är tydligt sammanlänkat.

Sveriges ambassadör för människohandel under åren 2016 till 2021 var Per Anders Sunesson och i den rollen har han rest och fört fram den abolitionistiska hållningen som ligger bakom den sk nordiska modellen. Numera är han även styrelsemedlem i RealStars Sverige. Läs om hans syn på situationen och utvecklingen.

Per Anders Sunesson

Vad är fördelarna när Sverige och Frankrike samarbetar kring införandet av lag mot sexköp?

Sverige har under många år i internationella sammanhang informerat om den svenska sexköpslagen genom att lyfta fram vikten av att dels vidta åtgärder mot efterfrågan på kvinnor i prostitution, dels erbjuda stöd och hjälp till dem som utnyttjas i prostitution. Trots att fler länder under senare infört motsvarande lagstiftning så har Sverige varit ensam om att aktivt i internationella sammanhang propagera för ett förbud mot köp av sexuella tjänster enligt svensk modell. Relativt många länder har visat intresse för Sveriges lagstiftning men många har också varit skeptiska och sagt ”att en sådan lagstiftning kanske fungerar i ett litet relativt homogent land som Sverige, men det skulle inte fungera i vårt land. Den typen av argumentation – att avfärda det svenska regelverket på nämnda grund – har förlorat i styrka sedan Frankrike införde motsvarande lagstiftning. Betydelsen av att Frankrike nappade på Sveriges förslag att bedriva en gemensam diplomati internationellt mot människohandel för sexuell exploatering och prostitution kan inte överskattas. Fördelarna är många, inte minst att vi tillsammans kan bedriva informationsspridning och visa att lagstiftningen fungerar väl i våra respektive länder. En annan fördel är att vi tillsammans blir mycket starkare i det internationella förhandlingsarbetet, vid framtagandet av resolutioner m.m.

 Skulle du vilja göra en kort bedömning om situationen i några av de länder du besökt och bidragit för att sprida den svenska hållningen och politiken.

Jag besökte under mina fyra och ett halvt år som ambassadör 44 olika länder. Vid i stort sett varje besök genomförde jag tillsammans med kollegor från vår ambassad till landetmöten med regeringsföreträdare, riksdagsledamöter, polis, åklagare och civilsamhällesrepresentanter. Jag vill hävda att vi genomgående möttes av stort intresse och att vårt budskap och våra argument gjorde starkt intryck. Att förändra lagstiftning är vanligtvis en lång process och att få människor att ändra synsätt tar vanligtvis ännu längre tid. Min bestämda uppfattning är att Sverige genom sin aktiva diplomati mot människohandel har ”sått frön till förändring” i de flesta länder jag besökt. I vissa länder kommer det sannolikt att ta många år innan det sker än förändring men det finns också länder som med stor sannolikhet kommer att införa ett regelverk enligt svensk/fransk modell inom en snar framtid. Jag tänker framför allt på Spanien, Skottland, England, Litauen och Tyskland. Jag är dessutom övertygad om att när dessa länder ändrar sin lagstiftning då kommer många fler länder att följa efter.

Du har ju samlat på dig mycket erfarenheter i den här rollen. Vilka är dina största lärdomar och tips till din efterträdare Anna Ekstedt? 

Jag kunde inte ha hoppats på en bättre efterträdare än Anna Ekstedt. Anna är oerhört kompetent inom området och hon har många års praktisk erfarenhet att arbeta mot olika former av människohandel, inte minst människohandel för sexuell exploatering. En lärdom av arbetet som jag har gjort – och som jag är övertygad om att Anna är väl bekant med – är vikten av att jobba i nära samarbete med civilsamhället, både nationellt och internationellt. Civilsamhället sitter på både djup lokalkännedom och expertkunskap om situationen i det egna landet. Civilsamhällesorganisationerna har varit en ovärderlig partner för mig och jag är övertygad om att de kommer att vara det också för Anna.

Be Sociable, Share!