Projektet DESIrE presenterades på RealStars årsmöte

Wanjiku Kaime Atterhög
Foto: Jack Mikrut, Dagens Industri

RealStars årsmöte 2019 hölls i slutet av maj på Clarion Hotel Post i Göteborg och som tradition bjuder vi in en gäst som berikar oss. I år fick vi ta del av Dr. Wanjiku Kaime-Atterhögs forskning vid Uppsala Universitet då hon föreläste om projektet DESIrE. Vår volontär Susanna Gothall intervjuade Dr. Wanjiku Kaime-Atterhög angående detta forskningsprojekt.

Vad är projektet DESIrE?
DESIrE-projektet finansierades år 2017 av Europeiska Unionen för att förhindra människohandel för sexuella ändamål i Europa. DESIrE är en förkortning för “Demand for sexual exploitation in Europe”. Projektets huvudsakliga fokus var att få en förståelse för om en minskning av efterfrågan på sexköp kan användas som en metod att förebygga människohandel. För att skapa en större förståelse för i vilken utsträckning lagstiftning kan ha en påverkan på förebyggandet av människohandel för sexuell exploatering genomfördes en forskningsstudie för att inhämta kunskap om olika perspektiv. Studien innefattade personer som säljer sex, sexköpare, offer för människohandel, beslutsfattare, rättsväsendet, civilsamhällets personal och allmänheten och undersökte följande:

  • Samband mellan nationell lagstiftning för prostitution och människohandel.
  • Lagstiftning och politik som syftar till att göra att personer som säljer sex känner sig trygga.
  • Attityder gentemot prostitution.
  • Innebörden av sexuell exploatering.
  • Hur efterfrågan för sexuella tjänster kan minskas.

Sverige, Nederländerna, Polen och Kroatien deltog i studien och var utvalda eftersom dessa länders sexköpslagstiftning skiljer sig åt. Forskningsmetoden som användes var den sociala innovationsmodellen HOPE som utvecklats av Kaime-Atterhög och bygger på vikten av att skapa förtroende och ett tryggt utrymme samt etablera kontakt innan man kan göra forskning med personer som befinner sig i en utsatt situation. Forskarna i Sverige stötte i början av studien på svårigheter att komma i kontakt med intressenter att intervjua. Den första dörren öppnades när Kaime-Atterhög kom i kontakt med IMT (Insamlingsstiftelsen mot trafficking) som gav henne ytterligare kontakter i Sverige. ECPAT och så kallade gräsrotskvinnor kom att bli avgörande för att projektet skulle drivas framåt.

Vilka resultat kom projektet fram till?
Ett mål med studien var att genomföra forskningen tillsammans med intressenter och att de skulle implementera resultaten, något som projektet lyckades med. Ett annat mål var att lyfta dessa ämnen till ytan. Ett viktigt resultat studien visade på var den så kallade evasive dream – den svårfångade drömmen, som handlar om att personer som börjar sälja sex drömmer om ett bättre liv och olika sammanhängande faktorer och omständigheter leder dem till prostitution som ett sätt att nå dit. När de väl befinner sig i prostitution upplever de det som att de är i ett svart hål där fokuset blir att försöka överleva från dag till dag. Om de slutligen lyckas ta sig ur prostitutionen är det inte den drömmen som blir sann utan de får då i stället stå inför de allvarliga konsekvenser som ett liv i prostitution innebär. Ett annat viktigt resultat var att komma fram till en definition av sexuell exploatering. Baserat på studien bör sexuell exploatering definieras enligt följande; “Sexuell exploatering innebär medverkan/deltagande i sexuella tjänster där den parten som tillhandahåller dem utnyttjas, till exempel, utnyttjas i en sårbar position, och som behandlas orättvist eller på ett skadligt sätt eller får påföljder som är orättvisa eller skadliga”. Studien visade på att en reducering av efterfrågan på sexuella tjänster kan leda till en minskning av trafficking för sexuella ändamål. Det är ofta en fin linje mellan människohandel och prostitution, vilket ibland kan försvåra både förebyggande insatser mot sexköp och skydd för offren. Det är nödvändigt att titta på sexuell exploatering bortom människohandeln och se på sexhandeln. För att förhindra efterfrågan är det viktigt att se bortom de ekonomiska faktorerna och även titta på och förstå den avhumanisering som ofta sker före sexköp. Studien belyser att de tre komponenterna i den svenska modellen; rättssystem, stödfunktioner till utsatta och normförändring genom utbildning måste implementeras bättre och få mer resurser och att det finns behov av ett utökat fokus på utbildning.

Vilka utmaningar mötte projektet?
En central utmaning var att forskarna i de deltagande länderna hade olika uppfattningar och åsikter gällande de ämnen som behandlades, de var följaktligen inte överens om viktiga kärnfrågor. I stället för att fokusera på sexuell exploatering pratade ett av de andra ländernas forskarteam om ”sexarbete” och hur man skulle göra det säkert, något som skiljer sig från det svenska förhållningssättet och svensk sexköpslagstiftning. För Kaime-Atterhög och hennes forskarteam var det viktigt att studien skulle inledas på en neutral grund där de deltagande ländernas forskare från början skulle undvika att klassificera människor på olika sätt. De föredrog att använda termer såsom personer som säljer sex och personer som köper sex i stället för exempelvis prostituerade.

Vad är nästa steg?
Även om projektet nu är över arbetar Kaime-Atterhög fortfarande i nära samarbete med intressenter i Sverige, något som hon tycker är positivt. Ett annat steg är att låta allmänheten ta del av forsknings-resultaten för att alla på olika sätt kan bidra till att förhindra människohandel för sexuella ändamål. Resultaten kan även användas för att utbilda till exempel socialarbetare, psykologer, läkare och annan personal eftersom det finns behov av att dessa grupper får information om prostitution. I sitt nuvarande arbete som lektor på Mittuniversitetet i Östersund gör Kaime-Atterhög nu just detta när hon utbildar blivande socionomer och psykologer i dessa frågor. Hon vill gärna fortsätta att forska på detta område.

Forskningsrapporten heter Understanding demand for sexual services, human trafficking for sexual exploitation and laws and policies in Sweden: summary findings, conclusions and recommendations. Angående definitionen av sexuell exploatering finns ytterligare information i rapporten Towards a comprehensive definition of sexual exploitation beyond the context of human trafficking och i kapitel fyra av Report on demand for sexual services that can fuel sexual exploitation in the context of human trafficking som är skrivna av Wanjiku Kaime-Atterhög och Marina Nart. Intresserade personer kan kontakta RealStars om de önskar ta del av dessa rapporter. På projektets hemsida finns mer information och inspelade föreläsningar om olika lagstiftningar gällande sexuell exploatering.

Be Sociable, Share!