Hur påverkas kvinnor i prostitution och pornografi av covid-19?

Coronaviruset påverkar alla. Vissa är dock mer utsatta än andra. De rekommendationer som riktas mot kvinnor i prostitution synliggör bristande kunskap om deras verklighet och den ökande efterfrågan på pornografi kan få fruktansvärda konsekvenser.

The European Network of Migrant Women har skrivit en artikel om hur migrantkvinnor påverkas av den rådande pandemin och belyser bland annat situationen för kvinnor i prostitution och pornografi. Dessa kvinnor är oerhört utsatta på grund av viruset och de strategier som används för att bekämpa smittan. Förutom det extremt höga smittorisk för själva viruset drabbas de även hårdare av konsekvenserna av virushantering på grund av sitt kön. Beslutet om social distansering innebär att sexköp måste upphöra. Kvinnor i prostitution kommer i kontakt med åtskilliga män och många av männen tvingar den till oskyddade sexuella handlingar. Vissa av dessa bär på viruset.

Ett illustrativt exempel på hur kvinnor i prostitution uppmanas att skydda sig är att AMMAR, en fackförening i Argentina för människor som säljer sex, rekommenderade kvinnor i prostitution att tvätta händerna i mer än tjugo sekunder och avstå från att träffa män som uppvisar symptom eller nyligen har vistats utomlands. Vi vill här göra en jämförelse som vi är medvetna om är absurd. Inom hälsovården finns nu krav på skydd med masker, skyddskläder och handskar för att minimera risken för smitta. Vid en jämförelse blir utsattheten för kvinnor i prostitution uppenbar. Ingen skulle tillåtas att komma närmare än en och en halv meter. De rekommenderade hälsoåtgärderna inom prostitution riktas mot kvinnorna, inte männen. Det är inte bristen på handsprit utgör det största risken utan köparen med sin rätt att vara sexuellt tillfredsställd till varje pris och frekvensen av mäns våld mot kvinnor som ofta kommer till utlopp under sexköp.

Inställningarna varierar mellan olika länder. Nederländerna, Tyskland och Schweiz, länderna med de största reglerade marknaderna för prostitution i Europa, har gett besked om att alla bordeller måste stänga. Under flera årtionden har det bedrivits kampanjer med budskap om att sexuell tillfredsställelse inte är en mänsklig rättighet. Covid-19 fick igenom det som dessa kampanjer strävat efter på bara några dagar. Även de mest reglerade länderna är tydliga i sitt budskap: män kan klara sig utan att köpa sex för att uppfylla sina ”behov”. Detta är något som RealStars och liknande organisationer systematiskt har påtalat under många år.

Ingenting är enkelt när det gäller det globala systemet av sexuell exploatering. Inom EU är de flesta kvinnor som befinner sig i prostitution migranter från länder i eller utanför EU. Majoriteten av dem kontrolleras av hallickar, antingen på plats eller på distans. Det finns dock även kvinnor som säger sig ”välja” att sälja sex och i diskussioner om prostitution används ofta argumentet att det är ”ett eget val”. När valet hamnar i fokus läggs ansvaret på kvinnorna själva, de har valt att sälja sex och alla negativa erfarenheter är således självförvållade. Det är naturligtvis är en myt. Statistik visar att nästan alla som befinner sig i prostitution är i en sårbar situation, majoriteten är ekonomiskt utsatta, har en övergreppsbakgrund eller lider av psykisk ohälsa.

I vissa länder betraktas prostitution som ett ”arbete” men inte ens i de länder där prostitution är reglerat av staten registreras kvinnor i prostitution som arbetstagare vilket innebär att kvinnorna varken har tillgång till sjukvård, försäkringar eller välfärdsförmåner. Därmed befinner de sig i en extremt utsatt situation om inte staten erbjuder omedelbart och långsiktigt stöd för att förhindra fortsatt utsatthet. Om inte hallickar och sexköpare hålls ansvariga för att driva, tvinga och utnyttja kvinnorna i prostitution och kvinnorna inte erbjuds exitprogram för att kunna ta sig ur prostitutionen kommer corona att få fruktansvärda konsekvenser grupp som redan är oerhört utsatt.

Corona har medfört en global ökning av efterfrågan på pornografi vilket har lett till nya sätt att kapitalisera på utsatta kvinnor. På PornHub, världens största onlinekälla för pornografi, finns otaliga filmer med inspelade övergrepp mot kvinnor. Under pandemin har PornHub drivit kampanjen Stayhomehub med ”filantropiska” erbjudanden om gratis premiumuppgradering samtidigt som de står anklagade för människohandel.

I coronatider spenderar många mer tid online än vanligtvis. Det gäller även män som efterfrågar sexköp och pornografi. Därmed ökar utsattheten för kvinnor som exploateras inom pornografi. Den psykologiska effekten av isolering riskerar att förvärra männens beteende och leda till att fler kvinnor drabbas för att möta efterfrågan. Pandemin medför att kvinnor som inte varit utsatta tidigare befaras tvingas in i exploatering på grund av dess konsekvenser. Dessa kvinnor kommer att komma från de mest missgynnade bakgrunderna. De att vara ensamstående mödrar, arbetslösa, studenter utan inkomst, migrerande och flyktingkvinnor.

Källa: https://philanthropywomen.org/article/global-feminist-perspective-new-normal-after-covid/?fbclid=IwAR0xf7eWnPGCuQWjss1JdgiaKLaJhF_mYa6dzMUiDyj2U0853pJybo9Zxcg 

 

Be Sociable, Share!