Fair Sex betyder att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.
Att stå för Fair Sex är att säga nej till att köpa en annan människa, eller kränka en annan persons mänskliga rättigheter.