Innovation mot trafficking – rapport från första rundabordssamtalet

Under februari månad startade Realstars – med stöd av Vinnova – en förstudie för att främja en traffickingfri besöksnäring i Västsverige. Målet är att besöksnäringen och andra viktiga aktörer utvecklar ett socialt ansvar och arbetar förebyggande mot trafficking. Den 20 februari bjöd vi in till
ett första seminarium och rundabordsmöte där Scandic Hotels stod för lokaler och värdskap. Vårt första arrangemang samlade drygt 50 deltagare från skilda verksamheter inom västsvensk besöksnäring.

Den första timmen fick besökarna ta del av erfarenheter genom Inger Mattson, hållbarhetsansvarig Scandic Hotels, Tomas Ekberg, chefsanalytiker Västra Götalandsregionen, Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgrupp i Västra Götaland och Malin Roux Johansson, verksamhetsledare och grundare Realstars.

Rundabordssamtalen blev starten på processen för att finna gemensam strategi och gränsöverskridande arbete. Samtalen guidades av moderator Henrik Jutbring, Centrum för Turism, och präglads av ett stort engagemang och flera intressanta förslag och erfarenheter fördes fram. Det fanns både drivkraft och nyfikenhet och normer utmanades. Det märktes att det fanns ett uppdämt behov av att mötas över gränserna i denna ”laddade” och många gånger komplexa fråga. Flera infallsvinklar och förslag arbetades fram i grupperna som exempelvis en ”Fair Sex City märkning”, framtagande av västsvensk samverkansmodell, gemensamma kompetensinsatser, framtagande och spridning av metoder och check-listor, västsvensk märkning för besöksnäringen m.m.

”Oerhört värdefullt att samla aktörer från skilda verksamheter, allt från fackliga representanter till politiker, idéburna organisationer, polis och fastighetsägare.”
”Vi har inga policys eller någonting relaterat till de här frågorna”
”Vi reagerar såklart på tips vi får in och tar ställning till det då, men vi har inget förebyggande arbete.”
”På konkret nivå handlar det ofta om styrdokument och policys.”
”Ofta känner man på sig att det handlar om prostitution, en känsla av ”missmatcha” men man vet inte hur man ska agera.”
”Många personer som arbetar med mänskliga rättigheter, MR, men ingen som jobbar specifikt med de här frågorna.”
”Oerhört viktigt att man som medarbetare känner att man har stöd från ledningen för att våga agera och känna sig trygg.”